Публикации

.

Година: 2010
Брой: 2
Автор/и: Христиана Грозданова
Заглавие: Мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар като механизъм за по-успешно изпълнение на
Резюме:

МРЕЖА ТА СОЛВИТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕЗГР АНИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА ПО-УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ КАТО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Христиана Грозданова

Мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар като средство за намаляване на започването на процедури за неизпълнение на задълженията на държавите членки на Европейския съюз е предмет на изследване в настоящата статия. Като "пазителка на Договорите" Европейската комисия е отговорна за осигуряване на еднакво прилагане на законодателството на Съюза във всички държави членки, което в най-голяма степен допринася за просперитета както на вътрешния пазар, обединяващ пазарите на всички държави членки, така и на отделния гражданин и предприятие. Освен механизмите и начина на работа на мрежата, статията анализира и възможностите, които тя предоставя на държавите членки да идентифицират на много ранен етап области, където има трудности с прилагането на правото на Съюза, и да предприемат действия по тяхното отстраняване, като избегнат започването на процедури за нарушение. Създадена през 2002 г., за да улесни гражданите и предприятията при честите преминавания на вътрешните граници, СОЛВИТ постепенно се превръща и в гарант за коректно прилагане на техните права в Европейския съюз.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар като механизъм за по-успешно изпълнение на.pdf