Публикации

.

Година: 2010
Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Николай Марин
Заглавие: Развитие на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (1975-2010 г.)
Резюме:

РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (1975-2010 г.)

Гл. ас. д-р Николай Марин

В статията се изследва развитието на един от най-чувствителните аспекти на европейската интеграция. Ярък пример за взаимодействие между държавите членки е създадената през 70-те години група TREVI (Terrorisme, Radicalisme, Extremisme et Violence Internationale - Тероризъм, радикализъм, екстремизъм и международно насилие). Така на практика се институционализират срещите на министрите на правосъдието и на вътрешните работи на деветте държави към онзи момент. С Договора за Европейски съюз от 1992 г. правосъдието и вътрешните работи са регламентирани като трети стълб на ЕС. С ревизията, извършена с Договора от Амстердам, значителна част от третия стълб е прехвърлена в първия, което засилва ролята на ЕС в сферите на визовата политика, предоставянето на убежище, имиграционната политика и сътрудничеството
по гражданскоправни въпроси. Правосъдието и вътрешните работи се трансформират в пространство на свобода, сигурност и правосъдие. С Договора от Лисабон се потвърждава значителната динамика на разглежданите проблеми. Така Съдът на ЕС придобива компетентност да се произнася по преюдициални запитвания, касаещи пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Премахнато е и условието за депозиране на декларация от всяка от държавите членки за признаване на юрисдикцията на Съда по материите, включени в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Следва обаче да се подчертае, че с оглед
на специфичната проблематика тази по-широка компетентност на СЕС не се прилага автоматично.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Развитие на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (1975-2010 г.).pdf