Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: Докторант Александър Янков
Заглавие: Някои аспекти в практиката на ЕСПЧ срещу речта на омразата
Резюме:

НЯКОИ АСПЕКТИ В ПРАКТИКАТА НА ЕСПЧ СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

 Докторант Александър Янков,Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

Резюме:

Речта на омразата понякога може да се проявява и под формата на публично отричане, омаловажаване или реабилитация на престъпления срещу човечеството и военни престъпления или възхваляване на лица, осъдени за извършване на такива престъпления. В статията се застъпва тезата, че съдебната практика на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) относно речта на омраза, включително в интернет, е в процес на развитие, който включва балансиране на различни права и свободи: забраната за дискриминация, неприкосновеността на личния живот и свободата на изразяване. Авторът също така в сравнителен план разглежда и двата съществуващи модела на противодействие срещу речта на омразата, а именно европейския и американския подход.

Ключови думи: Реч на омраза, ЕСПЧ, противодействие срещу речта на омразата.

 

SOME ASPECTS OF THE ECHR CASE-LAW IN RELATION TO THE HATESPEECH

 Alexander Yankov, PhD candidate, Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract:

Hate speech can sometimes also take the form of public denial, belittlement or rehabilitation of crimes against humanity and war crimes or praise of persons convicted of such crimes. The article argues that the case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR) on hate speech, including on the internet, is still under development that involves balancing different rights and freedoms: discrimination, privacy and freedom of expression. The author also comparatively examines both existing models of countermeasures against hate speech, namely the European and American approaches.

Key words: Hate speech, ECtHR, countering the hate speech.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Някои аспекти в практиката на ЕСПЧ срещу речта на омразата.pdf