Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: д-р Станислав Станев
Заглавие: Българските общности извън България и нормативната уредба
Резюме:

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ И НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

д-р Станислав Станев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме:

В много от съседните на Република България държави има общности, които са от български произход. Става въпрос за хора, които имат майчин български език, спазват български традиции, имат българско самосъзнание, както и свои роднини, които са български граждани. С оглед регулиране и запазване на техните връзки с Република България има приети редица нормативни актове, сред които е Законът за българите, живеещи извън Република България.

Ключови думи: български произход, българско гражданство, български общности

 THE BULGARIAN COMMUNITIES OUTSIDE BULGARIA AND THE REGULATION

 Stanislav Stanev, PhD, Plovdiv University "Paisiy Hillenadrski"

 Abstract:

In many of the neighboring countries of the Republic of Bulgaria, there are communities of people with Bulgarian origin. These are people who speak Bulgarian as their native language, respect Bulgarian traditions, have Bulgarian self-awareness, as well as their relatives who are Bulgarian citizens. In order to regulate and preserve their relations with the Republic of Bulgaria, a number of normative acts have been adopted, among which is the Law on Bulgarians living outside the Republic of Bulgaria.

Key words: Bulgarian origin, Bulgarian citizenship, Bulgarian communities

 

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Българските общности извън България и нормативната уредба.pdf