Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: Доц. д-р Диана Ковачева
Заглавие: Има ли връзка между корупцията и правата на човека
Резюме:

ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ КОРУПЦИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА?

 Доц. д-р Диана Ковачева

 Резюме

Въпросите за противодействието на корупцията и защитата на правата на човека на пръв поглед нямат пряка връзка, но при по-задълбочено изследване могат да бъдат открити пресечни точки между тях. Те са свързани с организациите, които създават международната правна рамка, с причините, които обуславят тяхната проява, с техните жертви, както и с обстоятелството, че и противодействието на корупцията, и защитата на правата на човека са задължения на държавите по международното право. Всяка държава, която поради наличието на ширеща се корупция не изпълнява своето задължение да осигури упражняването на основни права на човека, носи отговорност по международното право.

Основната теза е, че корупцията, чрез своите проявни форми, може да наруши всяко от международно признатите права на човека и наред с това да ограничи възможностите на държавата да осигури тяхната ефективна защита.

Нарушенията могат да бъдат резултат както от дребната корупция, чиито жертви лесно могат да бъдат установени, така и от голямата (политическа) корупция, при която връзката се установява по-трудно, но това далеч не е невъзможно.

Може да бъде направен изводът, че в държавите с високи нива на разпространение на корупцията има голям брой осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека.

Наличието на връзка между корупцията и нарушенията на правата на човека дава възможност да се говори за появата на ново човешко право – правото на свобода от корупция и правото на чиста от корупция среда.

Ключови думи: корупция, права на човека, Европейски съд по правата на човека, Съвет по правата на човека, международни организации, индекс за възприятие на корупцията, дискриминация, международна отвореност.

 

 

 IS THERE A LINK BETWEEN CORRUPTION AND HUMAN RIGHTS?

 Assoc. Prof. Diana Kovatcheva, PhD 

 Abstract

The fight against corruption and the protection of human rights do not have a direct link at first glance but a more precise look can identify cross-cutting pints between them. The links can be found in the organisations drafting their international legal framework, in their origins, in their victims and in the fact that they are both obligations of the states at international level. Each state which fails to comply with its obligation to protect human rights due to rampant corruption bears international responsibility. Each form of corruption can infringe human rights and limit the capacity of the state to ensure their efficient protection. The infringements can result from petty corruption, whose victims can be easily identified, but they can also result from political corruption and this is not impossible to identify as well.

The author makes the conclusion that the states with high levels of corruption have a higher number of convictions by the European Court of Human Rights.

The link between corruption and human rights gives rise to the discussion about the appearance of a new human right – the right to be free of corruption.

Keywords: Corruption, human rights, European Court of Human Rights, Human Rights Council, international organisations, Corruption perception index, discrimination, international responsibility.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Има ли връзка между корупцията и правата на човека.pdf