Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Д-р Пламена Караиванова
Заглавие: Отбранителният пакет на Европейския съюз – стратегически документи
Резюме:

ОТБРАНИТЕЛНИЯТ ПАКЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Д-р Пламена Караиванова, началник на отдел „Европейски съюз и международни организации“, Министерство на отбраната

 

Резюме: Настоящата студия разглежда основните документи в рамките на отбранителното измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, които бяха създадени в изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС по външната политика и политиката за сигурност. Представени са техните цели и съдържание, както и някои от позициите на България в процеса на разработването и приемането им.

Ключови думи: ОПСО, Глобална стратегия, План за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, План за действие за европейска отбрана, Документ за размисъл за бъдещето на европейската отбрана, Европейски фонд за отбрана, Съвместна декларация НАТО-ЕС.

Пълен текст - pdf: PDF document Отбранителният пакет на Европейския съюз – стратегически документи.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Militsa Ivanova Karadzhova-Manova
Заглавие: Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe
Резюме:

PRESENT SITUATION AND RESPONSE TO HUMAN TRAFFICKING IN SOUTHEASTERN EUROPE

 

Militsa Ivanova Karadzhova-Manova, PhD Student, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

 

Abstract:Еvery year thousands of people - most of them women and children from the poorer countries are being exploited, tricked and forced to do things against their will. These people are being mistreated as commodities by the transnational criminal traffic industry. Such criminal groups are growing more and more, earning billions of euros, working with impunity. After drugsbusiness and illegal weapons, human trafficking has become the third most profitable business worldwide. It is mainly due to both the changes which happened in Europe in 1989 and the opening of European borders, which gave many people a chance for a new, peaceful and grateful life. Human trafficking cannot be seen only from a national security point of view, nor as a war against illegal migration. Human trafficking, is most important of all, desecration of human rights.

Keywords: human trafficking, human rights, illegal migration.

 

НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ И ОТГОВОР НА ТРАФИКА НА ХОРА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

Милица Иванова Караджова-Манова, докторант, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, България

 

Резюме: Всяка година хиляди хора – повечето от тях жени и деца от по-бедните страни – се експлоатират, подвеждат и принуждават да вършат нещо против волята си. Тези хора са малтретирани като стоки от транснационалната престъпна транспортна индустрия. Такива престъпни групи нарастват все повече и повече, като печелят милиарди евро и работят безнаказано. След бизнеса с наркотици и незаконно оръжие трафикът на хора се превърна в третия най-печеливш бизнес в света. Това се дължи главно както на промените, които се случиха в Европа през 1989 г., така и на отварянето на европейските граници, което даде възможност на много хора за нов, мирен и щастлив живот. Трафикът на хора не може да се разглежда само от гледна точка на националната сигурност, нито като война срещу незаконната миграция. Трафикът на хора е най-вече оскверняване на правата на човека.

Ключови думи: трафик на хора, права на човека, нелегална миграция.

Пълен текст - pdf: PDF document Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Ива Тошкова
Заглавие: Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало?
Резюме:

КРИЗИ И КОНЦЕПТУАЛНИ ТЪРСЕНИЯ НА ЕС –

ПЪТ КЪМ КРАЯ,ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВО НАЧАЛО? 

Ива Тошкова

 

Резюме:В отговор на предизвикателствата на международната, а и на вътрешната среда, ЕС е разлюлян от смутена общностна устойчивост. Диагностициран като „прокризисен“, израстването на интеграционния проект бива разгледано в исторически план с цел да се аргументира способността за преодоляване на подобни аналогични ситуации. В търсене на правилна формула за по-нататъшно развитие ЕС се сблъсква с парадокса на все по-трудно управляемата интеграционна инерция, от една страна, и нуждата от нова концептуална основа, от друга. Възникват питанията за идентичността на ЕС, провокиращи промисляне на съдържанието на словосъчетанието „концепция за Европейския Съюз“ през призмите на неофункционалистката школа, междуправителственото сътрудничество и федералистките идеи. Привидяни са три алтернативни пътища за бъдеща форма на съществуване на ЕС, разположени по оста „срив – ново начало“: от почти апокалиптичното привиждане за закриване на проекта през ревниво опазване на „статуквото“ до трансформацията, мислена като следващ етап на развитие.

Ключови думи:интеграция, неофункционализъм, междуправителствено сътрудничество, идентичност, концептуална основа, концепция за ЕС, ЕС, федерализъм, нови алтернативи.

 

CRISIS AND CONCEPTUAL EU SEARCHES – THE ROAD TO THE END, OR A NEW BEGINNING OPPORTUNITY?

Iva Toshkova

 

Abstract: In the light of many international and domestic challenges, the EU faces a problem with its communal sustainability. The growth of the integration project is diagnosed as “prone to crises” and is carefully observed in order to prove that the EU was able to overcome similar obstacles. In the search for the right formula for further development, the EU faces a paradox – the expanding and deepening, yet difficult to manage, integration, on the one hand, and the need for a new conceptual basis, on the other. Questions about the identity of the EU arise. The meaning of the phrase “concept of the EU” is being questioned through the lenses of the non-functionalist school, intergovernmental cooperation and federalist ideas. Three alternative paths for the future development of the EU are suggested – from the almost apocalyptic idea of "closing” the project, through jealous protection of the status quo, to transformation as the next stage of development.

Keywords:integration, neo-functionalism, intergovernmental cooperation, identity, conceptual basis, concept of the EU, EU, federalism, new alternatives.

Пълен текст - pdf: PDF document Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Али Мисанков
Заглавие: ЕС – Лига на арабските държави: перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество
Резюме:

ЕС – ЛИГА НА АРАБСКИТЕ ДЪРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Али Мисанков, студент, специалност „Международно отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 

Резюме: Настоящата статия разглежда отношенията между Европейския съюз и Лигата на арабските държави, като е проследена тяхната историческа динамика, перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество. Поставя се акцент върхусрещата на върха в Шарм Ел-Шейх през месец февруари 2019 г. и са представени основните резултати от нея, сред които са: решимостта за задълбочаване на арабско-европейските връзки, тероризмът, спорът между Израел и Палестина и възможните начини за постигане на политически решения в Сирия, Либия и Йемен в съответствие с резолюциите на ООН и миграцията. Авторът отбелязва, че диалогът между ЕС и ЛАД позволява на ЕС да преодолее някои от недостатъците на определени рамки на сътрудничество между ЕС и Арабския свят, но други са все още налице.

Ключови думи: Европейски съюз, Лига на арабските държави, Евро-арабски диалог, Европейска икономическа общност.

 

EU - LEAGUE OF ARAB STATES: PERSPECTIVES AND PROBLEMS FOR STRATEGIC COOPERATION

 

Ali Misankov, Student, “International Relations”, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski“, Blagoevgrad

 

Abstract: The present article discusses the relations between the European Union and the League of Arab States, tracking their historical dynamics, perspectives and strategic cooperation issues. Emphasis is placed on the Summit in Sharm El-Sheikh in February 2019 and its main results are outlined, among which are: the determination to deepen Arab-European relations, terrorism, the dispute between Israel and Palestine and possible ways to achieve political decisions in Syria, Libya and Yemen, in line with the relevant UN resolutions and migration. The author points out that the EU-LAS dialogue allows the EU to overcome some of the shortcomings of certain cooperation frameworks between the EU and the Arab world, but others are still present.

Keywords: European Union, League of Arab States, Euro-Arab Dialogue, European Economic Community

Пълен текст - pdf: PDF document ЕС – Лига на арабските държави перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document нашите автори.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Koritsa-2019-br-2.jpg

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document redkolegiya.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание

 Проф. д.ю.н. Антон Т. Гиргинов

Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия / 9

 Проф. д-р Габриела Белова

Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека / 24

 Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова

Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост / 39

 Станислав Павлов

Историческо развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването / 64

 Светослав Мишев

Causa perduta ли e референдумът в България? / 77

 Милен Маринов

Законодателната уредба на студентското кредитиране в Република България през призмата на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз / 84

 Гл. ас. д-р Радостина Михайлова

Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн / 98

 In Memoriam / 108

 Нашите автори / 110

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Проф. д.ю.н. Антон Т. Гиргинов
Заглавие: Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия / 9
Резюме:

КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СОМАЛИЯ

Проф. д. ю. н. Антон Т. Гиргинов

Резюме: Настоящата статия разглежда два проблема на международното правно сътрудничество със Сомалия – една от държавите в Източна Африка. Те се отнасят до Конституцията на същинска Сомалия и до Конституцията на Сомалиленд. Първият проблем засяга пасивната (експортната) екстрадиция. Той е породенот остарялото разбиране за екстрадиционното производство в Сомалияи отнесъответствието на двете Конституции по въпроса за предаването на собствени граждани. Вторият проблем засяга помилването на затворници, трансферирани в Сомалиленд, за да доизтърпят неизпълнената част от наказанието, наложено им в трансфериралата ги държава. Проблемът е породен от неправилното разбиране на съдържанието и юридическата сила на международните споразумения, които уреждат трансфера на затворници.

 

CONSTITUTIONAL PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION WITH SOMALIA

 

Prof. Anton T. Girginov, Dr. Sc.

 

Abstract: This paper addresses two problems of the international judicial cooperation with Somalia, one of the countries in East Africa. They are related to the Constitution of Somalia and the Constitution of Somaliland. The first problem concerns the passive (the export) extradition. It derives from the outdated understanding of the extradition proceedings in Somalia and the discrepancy between the two Constitutions on this issue. The second problem concerns the pardon of prisoners, transferred to Somaliland to suffer the unapplied part of their punishment imposed in the transferring country. The problem derives from the inappropriate understanding of the contents and the legal force of the international agreements, governing the transfer of prisoners.

Keywords: Constitution of Somaliland, extradition proceedings, international agreements.

Пълен текст - pdf: PDF document Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова
Заглавие: Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека
Резюме:

ПАНДЕМИЯТА COVID-19, МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

Проф. д-р Габриела Белова

 Резюме: След обявяването на състояние на глобална пандемия от СЗО мащабът и сериозността на COVID-19 категорично предполагат степен на заплаха за общественото здраве, която може да обоснове ограничения на определени права, като например онези, които произтичат от налагането на карантина или изолация или ограничават свободата на движение. Статията разглежда основните международни документи, свързани с правото на здраве и релевантни към обявяването на извънредно положение, като МПИСКП, Общия коментар №14 от 2000 г., Международните здравни правила от 2005 г., както и принципите от Сиракуза за ограничаване и дерогация на разпоредби на МПГПП от 1984 г. Разгледани са практиките в различни държави относно карантината и изолирането на населението. Авторът анализира и въпроса за отговорността на държавите да предоставят навременна, точна, достатъчно подробна и достъпна информация за общественото здраве.

Ключови думи: COVID-19, Международни здравни правила, принципи от Сиракуза, отговорност на държавите, права на човека.

 

COVID-19 PANDEMIC, INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

 Prof. Gabriela Belova, PhD

 Abstract: Following the announcement of the WHO regarding the state of the global pandemic, the scale and severity of COVID-19 strongly suggest a degree of a public health threat that may justify restrictions on certain rights, such as those arising from imposing quarantine or isolation or restricting the freedom of movement. The article deals with major international documents related to the right to health and relevant to a state of emergency, such as the ICCPR, General Comment No. 14 of 2000, International Health Regulations (2005), and the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR since 1984. Practices in different states regarding quarantine and isolation of the population are examined. The author also analyzes the issue of the responsibility of states to provide timely, accurate, sufficiently detailed and accessible public health information.

Keywords: COVID-19, International Health Regulations, Siracusa Principles, state responsibility, human rights.

Пълен текст - pdf: PDF document Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека.pdf