Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

 Съдържание

 

Проф. д-р Искра Баева

Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз / 12

 

Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова

Нови медийни компетенции в университетското образование / 31

 

Д-р Станислав Станев

Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани / 46

 

Д-р Албена Иванова

Принципите на обществените поръчки, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз / 60

 

Д-р Мартин Захариев, Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова

Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на Общия регламент за защита на данните / 74

 

Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, д-р Светослава Димитрова

Програма за устойчиво развитие на Световната организация за интелектуална собственост / 101

 

Рецензии

 

Гл. ас. д-р Диана Иванова

Никола Аврейски. История на европейската идея / 114

 

Докторанти в науката

 

Диана Кареновна Папоян

Положението на турските арменци след Берлинския конгрес (1/13 юни – 1/13 юли 1878 г.) и причините за резервираното отношение на Русия към тях / 121

 

Георги Тодоров

Териториални планове и договорености между Великите сили за съдбата на следвоенна Германия / 139

 

Радослав Тодоров

Теоретико-методологични аспекти на геополитиката / 152

 

Нашите автори / 175

Пълен текст - pdf: PDF document съдържание.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Искра Баева
Заглавие: Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз
Резюме:

КАК „ОТЛИЧНИЧКИТЕ“ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА СТАНАХА ПРОБЛЕМ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Проф. д-р Искра Баева

 

Резюме: Статията е посветена на един от аспектите на прехода на бившите страни от Източния блок към парламентарна демокрация и пазарна икономика, а именно – преориентацията на бившите социалистически страни от Изток на Запад. Ударението е поставено върху спецификите на интеграционните процеси в страните от Централна Европа, за разлика от тези в балканските държави. Потърсен е отговор на въпроса защо трите най-успешни страни в трансформациите – Полша, Унгария и Чехия, след като изминават толкова успешно пътя към Европейския съюз, постепенно се превръщат в негови критици.

Ключови думи: Централна Европа, интеграция, Европейски съюз, преход, отношения Изток – Запад, регионални обединения, евроскептицизъм

 

HOW THE „EXCELLENTS“ FROM CENTRAL EUROPE BECAME A PROBLEM FOR THE EUROPEAN UNION

 

Prof. Iskra Baeva, PhD

 

Abstract: The article is devoted to one of the aspects of the transition of the former Eastern Bloc countries to the parliamentary democracy and market economy, namely - the reorientation of the former socialist countries from East to West. The emphasis is on the specifics of the integration processes in the countries of Central Europe, in contrast to those in the Balkan countries. It is sought an answer to the question why the three countries with the most successful transformation – Poland, Hungary and the Czech Republic, are gradually becoming the European Union critics after passing so successfully on the road to the West.

Keywords: Central Europe, integration, European Union, transition, East-West relations, regional alliances, Euroscepticism

Пълен текст - pdf: PDF document Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова
Заглавие: Нови медийни компетенции в университетското образование
Резюме:

Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова, Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София

 

Резюме: Въведение: Информационното общество на XXI век ускорява темповете на развитие на интелектуалната дейност на човека. Многообразието на платформите, чрез които се разпространява медийно съдържание, цифровизацията и дигитализацията променят медийната култура на обществото. Бъдещето е ориентирано към транскултурно мислене, позитивна образователна среда и ефективно кариерно развитие. В контекста на взаимодействие между образование, икономика, иновации от особено значение за тяхната успешна реализация е интелектуалноправната грамотност, в частност авторското право и сродните му права, в университетска среда. Изследваната проблематика придобива актуалност с оглед повишената роля и значение на медиите в XXI век и все по-натрапчиво очертаващата се тенденция за свободно използване на журналистическите материали в дигиталното пространство с комерсиална цел. Обект на изследването са конкретните проявления на взаимодействието между създателите на медийни продукти, тяхната роля като автори на знание, информация и култура за обществото и за преодоляване на дигиталното разделение и изолация и необходимостта това да е обвързано със съблюдаване на авторското право и сродните му права.

Представяне: Законовите права на авторите на творческите продукти в медиите са правата на интелектуална собственост. До момента в България няма проведено изследване за установяване на авторскоправната компетентност на студентите, обучаващи се в специалности като журналистика, медии, връзки с обществеността, комуникации. Наблюденията показват, че тази компетентност не е на необходимото ниво, съществува реална нужда от допълнителни знания и обучение. Не се познават и съществуващите модели и добри практики в Европа и в света. Към момента учебните планове на студентите не предлагат обучение, свързано с авторскоправната грамотност в медиите. Това поражда необходимостта от разработването на обучителни програми, които да осигурят информационния комфорт на авторите и доверие за истинност у потребителите на медийно съдържание. 

Целта на настоящата статия е да представи научноизследователската и практическата дейност, свързани с формирането на авторскоправна компетентност на студентите. Научното изследване е насочено към формирането на авторскоправна грамотност на обучаващите се, с което да получат нови знания и споделени ценности, повишаване качеството на обучението във висшето образование в Република България, изследване на медийната и културна среда като така се очаква, че изследването ще има принос и в това, държавата да се придвижи на по-горни места в класацията за свобода, плурализъм и демокрация в медиите.

Методология: Настоящият доклад прави изследване, свързано с формирането на авторскоправна грамотност на студенти, обучаващи се в специалности по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ, и студенти, обучаващи се в сходни специалности в други висши училища, проучва предлаганото от висшето образование образователно съдържание и програми, отговарящи на този спектър от знания и компетенции. Тенденцията се установява чрез анкетно проучване, за да се проследи фактологичната информация на нивото на информираност по проблемите, свързани с авторскоправната грамотност на обучаващите се.

Заключение:Създаването на условия за развитие на креативно мислене и авторскоправна компетентност в областта на медиите в университетска среда ще допринесе за по-висока конкурентоспособност на обучаващите се на пазара на труда и за утвърждаване на активно гражданско общество. Ще започне диалог за изграждане на стабилна медийната екосистема, която да поощрява прилагането на правата на интелектуална собственост в медийната индустрия. 

Ключови думи: журналистика, електронни и традиционни медии, интелектуална собственост, право, медийна индустрия, авторско право.

 

NEW MEDIA COMPETENCIES IN UNIVERSITY EDUCATION

 

Prof. PhD Tereza Trencheva, Assist. Prof. PhD Evelina Zdravkova, Department “Library Management and Archival Studies”, University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

 

Abstract:Introduction: The information society of the 21st century accelerates the pace of development of the human intellectual activity. The diversity of platforms through which media content is disseminated, digitazion and digitalisation are changing the media culture of society. The future is oriented towards transcultural thinking, a positive educational environment and effective career development. In the context of interaction between education, economy, innovations, and of particular importance for their successful implementation is the intellectual literacy, in particular copyright and related rights, in a university environment. The investigated issues are becoming more relevant in view of the increased role and importance of the media in the 21st century and the increasingly obsessive tendency for the free use of journalistic materials in the digital space for commercial purposes. The object of the research is the concrete manifestations of the interaction between the creators of media products, their role as authors of knowledge, information and culture for the society and overcoming the digital divide and isolation and the need to be bound by the respect of copyright and related rights.

Presentation: The legal rights of authors of creative products in the media are intellectual property rights. So far, no research has been conducted in Bulgaria to establish the copyright competence of students training in the fields of journalism, media, public relations, communications. Observations show that this competence is not at the necessary level, and there is a real need for additional knowledge and training. Existing models and best practices in Europe and in the world are also unknown. At the moment, the curricula of students do not offer training related to copyright literacy in the media. This raises the need to develop training programs to ensure the informational comfort of the authors and the trust for truthfulness among media users.

The goal of this paper is to present the research and practical activities, related to the formation of student’s copyright comptency. The scientific research is aimed at the formation of copyright literacy of the students, with which they can gain new knowledge and shared values, improve the quality of education in higher education in the Republic of Bulgaria, study of the media and cultural environment, so it is expected that the research will contribute and in that the state moves to higher places in the ranking of freedom, pluralism and democracy in the media.

Methodology: This paper makes a study related to the formation of copyright literacy of students training in the professional field “Social Communications and Information Sciences” at ULSIT and students training in similar specialties in other higher education institutions, examines the educational content offered by higher education and programs that meet this range of knowledge and competencies. The trend is identified through a questionnaire survey, in order to track factual information at the level of awareness of issues related to copyright literacy of learners.

Conclusion: Creating conditions for the development of creative thinking and copyright competency in the field of media in a university environment will contribute to a higher competitiveness of learners in the labor market and to the promotion of an active civil society. A dialogue will be launched to build a stable media ecosystem that encourages the enforcement of intellectual property rights in the media industry.

 

Keywords: Journalism, Electronic and Traditional Media, Intellectual Property, Law, Media Industry, Copyright.

Пълен текст - pdf: PDF document Нови медийни компетенции в университетското образование.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Д-р Станислав Станев
Заглавие: Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани
Резюме:

ЕТНО-РЕЛИГИОЗНАТА ДИСКУСИЯ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ КАТО АСПЕКТ НА СИГУРНОСТТА НА РЕГИОНА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

 

Станислав Станев, доктор по международно право и международни отношения

 

Резюме: Етническият и религиозният въпрос са предмет на честа дискусия не само в рамките на обществото на Република Северна Македония, но и извън него (включително и особено в България). Значителната албанска общност в държавата, както и фактът, че по-голямата част от етническите албанци изповядват исляма, често е предмет на дискусии дали е налице предизвикателство за сигурността в региона на Западните Балкани, включително и дали има опасност за териториалната цялост на държавата. Значителна част от тези дискусии са чисто политически, имат за цел отправяне на послания към обществото и поради това в тях не намират място важни детайли от въпроса, които са от значение за правилния анализ.

Ключови думи: Македония, албанци, православие, ислям, териториална цялост

 

THE ETHNORELIGIOUS DISCUSSION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AS A SECURITY ASPECT OF THE WESTERN BALKANS' REGION

 

Stanislav Stanev, PhD in International Law and International Relations 

 

Abstract: The ethnic and religious issue is a subject of frequent discussions not only within the society of the Republic of Northern Macedonia but also outside it (including and especially in Bulgaria). The country's significant Albanian community, as well as the fact that the majority of ethnic Albanians profess Islam, are often debated as to whether there is a security challenge in the Western Balkans' region, including whether there is a threat to the country's territorial integrity. A significant part of these discussions are purely political, aimed at sending messages to the public and therefore do not contain important details of the issue that are crucial for proper analysis.

Keywords: Macedonia, Albanians, Orthodoxy, Islam, territorial integrity

Пълен текст - pdf: PDF document Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Д-р Албена Иванова
Заглавие: Принципите на обществените поръчки, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз
Резюме:

ПРИНЦИПИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ИЗВЕДЕНИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Д-р Албена Иванова, катедра „Публичноправни науки“,Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

 

Резюме: Общите принципи за функциониране на Вътрешния пазар, съществена част от който са обществените поръчки, са регламентирани в Договора за функциониране на Европейския съюз. Сред тях от изключително значение са нормите, уреждащи свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Изрични разпоредби за процедурите за обществени поръчки и принципите за тяхното функциониране липсват. Настоящата статия има за цел да изследва и анализира практиката на Съда на Европейския съюз, която разработва и извежда принципите на лоялна конкуренция, равно третиране и недискриминация, публичност и прозрачност в областта на обществените поръчки. Прилагането им е гаранция за реализацията на широка конкуренция на тази специфична част от Вътрешния пазар на ЕС.

Ключови думи: обществени поръчки, конкуренция, равнопоставеност, прозрачност, Съд на Европейския съюз.

 

PRINCIPLES OF PUBLIC PROCUREMENT DERIVED FROM THE CASE-LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

 

Albena Ivanova, PhD, Department of Public Law, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

 

Abstract: The general principles for the functioning of the Internal Market, of which Public Procurement is an essential part, are laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union. Among them, the rules governing the free movement of goods, people, services and capital are essential. There are no explicit provisions for Public Procurement procedures and the principles for their functioning. The purpose of this article is to examine and analyze the case-law of the Court of Justice of the European Union, which develops and implements the principles of fair competition, equal treatment and non-discrimination, publicity and transparency in Public Procurement. Their implementation is a guarantee for the widespread competition in this specific part of the Internal Market.

Keywords: public procurement, competition, non-discrimination, transparency, Court of Justice of the European Union.

Пълен текст - pdf: PDF document Принципите на обществените поръчки, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Д-р Мартин Захариев, Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова
Заглавие: Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на Общия регламент за защита на данните
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПРОИЗВОДСТВА, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЯ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

Д-р Мартин Захариев, гл. ас. д-р Цветелина Димитрова

 

Резюме: На 25 май 2018 г. започна да се прилага Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните, ОРЗД / Регламентът). Регламентът въведе унифициран режим за защита на личните данни в рамките на Европейския съюз, доразвивайки съществуващите национални правила в тази материя, приети от държавите членки при транспониране на изискванията на предхождащата го Директива 95/46. Сред амбициозните цели на европейския законодател с приемането на ОРЗД е осигуряването на контрол на физическите лица върху собствените им лични данни и засилването на правната и практическа сигурност за физическите лица, икономическите оператори и публичните органи. Едно от средствата за постигане на това е разширяването на обхвата на някои съществуващи права на субектите на данни при обработването на личните им данни, уреждането на нови, непознати до този момент права, както и регламентирането на реципрочни задължения на субектите, обработващи лични данни – администратори и обработващи лични данни. Наред с това ОРЗД въведе конкретни правила относно средствата за правна защита на субектите, в случай че изискванията на Регламента за обработването на личните им данни бъдат нарушени. Това изследване има за цел да анализира правилата за определяне на международна компетентност по производства, свързани с нарушения на правилата на ОРЗД. Разгледани са различните средства за правна защита, която ОРЗД предоставя на субектите на данни – право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган и право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни и правилата за определяне на международна компетентност по посочените производства.

Ключови думи: ОРЗД, обработване на лични данни, производства за нарушения, международна компетентност, компетентен надзорен орган, компетентен съд.

 

INTERNATIONAL COMPETENCE IN PROCEEDINGS RELATED TO INFRINGEMENTS OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

 

Martin Zahariev, PhD, Chief Assist. Prof. Tsvetelina Dimitrova, PhD

 

Abstract:On 25 May 2018, Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR/ the Regulation) became applicable. It introduced a unified regime for the protection of personal data within the European Union, further developing the existing national rules in this matter, adopted by the Member States when transposing the requirements of Directive 95/46 that precedes GDPR. Among the ambitious goals of the European legislator with the adoption of GDPR is to ensure the control of natural persons over their own personal data and to enhance legal and practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities. One of the means to achieve this is to expand the scope of some existing rights of data subjects in the processing of their personal data, the establishment of new, hitherto unknown rights, as well as the regulation of reciprocal obligations of the subjects processing personal data – data controllers and processors. In addition, GDPR introduces specific rules on the remedies of the data subjects in case the requirements of the Regulation on the processing of their personal data are infringed. The purpose of this study is to analyze the rules for determining international jurisdiction in proceedings related to infringements of the rules of GDPR. The types of legal remedies that GDPR provides to data subjects are considered - the right to lodge a complaint with a supervisory authority, the right to effective judicial remedy against a supervisory authority and the right to effective judicial remedy against a controller or processor and the rules for determining international jurisdiction over the said proceedings.

Keywords:GDPR, personal data processing, infringement proceedings, international jurisdiction, competent supervisory authority, competent court.

Пълен текст - pdf: PDF document Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на общия регламент за защита на данните.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, д-р Светослава Димитрова
Заглавие: Програма за устойчиво развитие на Световната организация за интелектуална собственост
Резюме:

ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, д-р Светослава Димитрова

 

Резюме: В настоящата публикация е направен анализ на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., като биват представени основните цели на програмата и услугите, допринасящи за иновациите, конкурентоспособността и творчеството. Разгледан е приносът на Световната организация за интелектуална собственост като стимул за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН, надграждащи заложените за изпълнение дейности от Целите на хилядолетието за развитие. Анализирани са услугите, които СОИС предлага, допринасящи за стимулиране на интелектуалното творчество, като помощник в постигането на заложените от ООН цели.

Ключови думи: иновации, интелектуална собственост, СОИС, цели за устойчиво развитие.

 

PROGRAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

 

Ch. Assistant Professor Kamelia Planska-Simeonova, PhD, Svetoslava Dimitrova, PhD

 

Abstract: This publication provides an analysis of the UN Sustainable Development Agenda 2030, presenting the main objectives of the program and the services contributing to innovation, competitiveness and creativity. The contribution of the World Intellectual Property Organization as an incentive for the implementation of the UN Sustainable Development Goals, building on the activities set out in the Millennium Development Goals, is considered. The services offered by WIPO, which contribute to the stimulation of intellectual creativity, as an assistant in achieving the goals set by the UN, are analyzed.

Key words: innovation, intellectual property, WIPO, sustainable developmentgoals.

Пълен текст - pdf: PDF document Програма за устойчиво развитие на световната организация за интелектуална собственост.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Диана Иванова
Заглавие: Никола Аврейски. История на европейската
Резюме:

Рецензии

 

НИКОЛА АВРЕЙСКИ. ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

 

Гл. ас. д-р Диана Иванова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Пълен текст - pdf: PDF document Никола Аврейски. История на европейската идея.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Диана Кареновна Папоян
Заглавие: Положението на турските арменци след Берлинския конгрес (1/13 юни – 1/13 юли 1878 г.) и причините за резервираното отношение на Русия към тях
Резюме:

Докторанти в науката

 

Положението на турските арменци след Берлинския конгрес (1/13 юни – 1/13 юли 1878 г.) и причините за резервираното отношение на Русия към тях[1]

 

Диана Кареновна Папоян, докторант към катедра „История“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: Настоящата статия има за цел да представи положението на турските арменци след Руско-турската война от 1877–1878 г. и Берлинския мирен договор и да анализира причините, поради които Русия, традиционен защитник на християните в Османската империя, поддържа неутрална и безразлична позиция спрямо репресивната политика на Високата Порта по отношение на арменците. Поради редица политически, икономически и религиозни причини Русия е фактор с решаващо значение в историята на арменците още от началото на XIX в. След Берлинския конгрес обаче царското правителство временно се отказва от дотогавашната си роля и проявява голяма предпазливост и резервираност по въпроса за подобряването на живота в османските области, населени с арменци, съгласно чл. 61 от Берлинския мирен договор. Поведението на Петербург през разглеждания период доказва, че за империята арменският въпрос заема второстепенно място и се явява обект на чиста дипломация, където отсъстват извънполитически и извънвоенни фактори.

Ключови думи: Берлински конгрес, Берлински мирен договор, XIX век, Османска империя, Руска империя, арменски въпрос, имперска политика.

 

The state of the Turkish Armenians after The Congress of Berlin (1/13 June – 1/13 July 1878) and THE REASONS FOR RUSSIA'S RESERVED ATTITUDE TOWARDS THEM

 

Diana Karenovna Papoyan, PhD student at theDepartment of History, Faculty of Law and History, South-West University "Neofit Rilski"

 

Abstract: This article is intended to present the state of the Turkish Armenians after the Russo-Turkish War from 1877–1878 and after the Berlin Peace Treaty and to analyse the reasons due to which Saint Petersburg – a traditional defendant of Christianity within the Ottoman Empire, followed a generally neutral and indifferent position towards the repressive policy of the Sublime Porte regarding the Armenians. Due to a number of political, economic and religious reasons Russia was a factor with essential significance in the history of Armenians back from the beginning of the 19th century. After the Treaty of Berlin, however, the tsarist government temporarily refused its current role and showed great caution and reservations about improving life in the Ottoman areas inhabited by Armenians, according to Article 61 of the Berlin Peace Treaty. The behavior of Saint Petersburg during the period under review proves that for the empire the Armenian Question has always taken a secondary place in its policy and appears to be an object of pure diplomacy lacking non-politicalor military factors.

Keywords:Congress of Berlin, Treaty of Berlin, 19th century, Ottoman Empire, Russian Empire, Armenian question, imperial policy.[1] Настоящата статия се явява част от дисертационния труд на автора, озаглавен „Арменският въпрос в руската външна политика (края на XIX – началото на XX в.)“.

Пълен текст - pdf: PDF document Положението на турските арменци след берлинския конгрес (1-13 юни – 1-13 юли 1878 г.) И причините за резервираното отношение на русия към тях.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Георги Тодоров
Заглавие: Териториални планове и договорености между Великите сили за съдбата на следвоенна Германия
Резюме:

ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ И ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ЗА СЪДБАТА НА СЛЕДВОЕННА ГЕРМАНИЯ

 

Георги Тодоров

 

Резюме: Идеите за политическо разделение на следвоенна Германия показват новия тип война, който се води в света, позволяваща завладените територии да останат под ръководството на победителя. Трите велики сили – СССР, САЩ, Великобритания – разработват свои планове и идеи за разграждане на единната германска държава, като логично изхождат от своите интереси, които допълнително се влияят от хода на войната и от изострянето на междусъюзническите отношения за следвоенното устройство. Основната цел на статията е да представи различните интереси, планове и начини за преодоляване на конфликтите по време на преговорите за разрешаването на германския въпрос и заложените основни инструменти за предотвратяване на нарастващата опасност от изостряне на напрежението между съюзническите държави след края на войната.

Ключови думи: окупационни зони, Германия, Студена война, СССР, западни съюзници.

 

TERRITORIAL PLANS AND AGREEMENTS BETWEEN THE GREAT POWERS FOR THE FATE OF POST-WAR GERMANY

 

Georgi Todorov

 

Abstract: The ideas of political division in post-war Germany showed the new type of war, waged in the world which allowed the victors to maintain the leadership over the conquered territories. The three great powers - the USSR, the USA, Great Britain - developed their plans and ideas for the separation of the unified German state, logically proceeding from their interests, which were further influenced by the war and the sharpening of Allies’ relations in regard to the postwar system. The main purpose of this article is to present the various interests, plans and ways of overcoming the conflicts during the negotiations for the resolution of the German question and the main diplomatic means to prevent the growing danger of the escalating tensions between the Allies after the war.

Keywords:occupation zones, Germany, Cold War, USSR, Western allies.

Пълен текст - pdf: PDF document Териториални планове и договорености между Великите сили за съдбата на следвоенна Германия 3.pdf