Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: д-р Станислав Станев
Заглавие: Българските общности извън България и нормативната уредба
Резюме:

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ И НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

д-р Станислав Станев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме:

В много от съседните на Република България държави има общности, които са от български произход. Става въпрос за хора, които имат майчин български език, спазват български традиции, имат българско самосъзнание, както и свои роднини, които са български граждани. С оглед регулиране и запазване на техните връзки с Република България има приети редица нормативни актове, сред които е Законът за българите, живеещи извън Република България.

Ключови думи: български произход, българско гражданство, български общности

 THE BULGARIAN COMMUNITIES OUTSIDE BULGARIA AND THE REGULATION

 Stanislav Stanev, PhD, Plovdiv University "Paisiy Hillenadrski"

 Abstract:

In many of the neighboring countries of the Republic of Bulgaria, there are communities of people with Bulgarian origin. These are people who speak Bulgarian as their native language, respect Bulgarian traditions, have Bulgarian self-awareness, as well as their relatives who are Bulgarian citizens. In order to regulate and preserve their relations with the Republic of Bulgaria, a number of normative acts have been adopted, among which is the Law on Bulgarians living outside the Republic of Bulgaria.

Key words: Bulgarian origin, Bulgarian citizenship, Bulgarian communities

 

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Българските общности извън България и нормативната уредба.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Тодор Рогошев
Заглавие: Македонските език и история: международноправен анализ на правото на самоопределение и българското вето
Резюме:

МАКЕДОНСКИТЕ ЕЗИК И ИСТОРИЯ: МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И БЪЛГАРСКОТО ВЕТО

 Тодор Рогошев, изследовател по програма „Млади учени и постдокторанти“, Институт за балканистика с център по тракология към БАН

Резюме:

Правото на самоопределение на народите е един от ключовите принципи признат от Устава на ООН, но също така и един от най-спорните. Балканите са несъмнено едно от местата в света, където е имало най-много конфликти по този въпрос за последните 30 години. Най-скорошните претенции за нарушаване на това право идват от редица автори и от Република Северна Македония като отговор на наложеното от България „вето“ за начало на преговорите за присъединяване към Европейския съюз през ноември 2020 г. Този доклад цели да разгледа македонския въпрос през призмата на правото на самоопределение на народите и да провери доколко България нарушава това право.

 

THE MACEDONIAN LANGUAGE AND HISTORY: AN INTERNATIONAL LAW ANALYSIS OF THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION AND THE BULGARIAN VETO

 Todor Rogoshev, Researcher under the "Young scientists and postdoctoral fellows" program, Institute of Balkan studies with a center of trachology at the BAS

 Abstract:

The right of self-determination of peoples is among the key principles, recognized by the Charter of the United Nations, but it is also one of the most contested ones. The Balkans, where there have bee are certainly one of the places with the most conflicts on this topic in the entire world for the past 30 years. One of the most recent claims of breach of this right comes from a number of authors and the authorities of North Macedonia in response to the enforced ‘veto’ power by Bulgaria for the commencement of the negotiations for accession to the European Union in November 2020. This paper aims to examine the Macedonian question through the prism of the right of self-determination and to answer the question if Bulgaria has breached its international obligations in this regard. 

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Македонските език и история - международноправен анализ на правото на самоопределение и българското вето.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Докторант Женя Динкова
Заглавие: Европейски териториални програми с участието на България – предизвикателства към човешките ресурси
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКИ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ –Предизвикателства към човешките ресурси

Докторант Женя Динкова, Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

 Резюме:

Настоящият доклад прави опит за кратък SWOT-анализ на средата, в която функционират човешките ресурси по европейските териториални програми на България. Разгледани са изискванията към човешките ресурси, заети с yправлението и изпълнението на териториалните програми и произтичащи от законодателните норми на ЕС и у нас, а също и трудностите, с които се сблъскват, породени от регионалните и националните различия и ситуирането на работните места.Описани са някои предизвикателства към управленските екипи по привличане и задържане на качествени служители, както и безспорните възможности, които предлага изпълнението на мащабни, обществено значими програми и проекти. Включени са някои предложения за изграждане на устойчив и качествен административен капацитет по управлението на териториални програми на базата на проучванията и опита на автора.

Ключови думи: териториални програми, управление на човешките ресурси, териториално сътрудничество

 

EUROPEAN TERRITORIAL PROGRAMMES WITH THE PARTICIPATION OF BULGARIA – CHALLENGES TO THE HUMAN RESOURCES

Jenya Dinkova, PhD Student,  Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History , South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

Abstract:

The present paper attempts to make a shortSWOTanalysis of the environment in which the human resources involved in the EU territorial programmes of Bulgaria function.The requirements towards the human resources dealing with the management and implementation of the territorial programmes are explained that come from the relevant EU and the Bulgarian legislation, as well as the obstacles they face due to regional and national differences and the positioning of the working places. Some challenges are described towards the management teams and related to attracting and keeping of skilful employees, as well as the indisputable opportunities the implementation of large-scale and socially significant programmes and projects offer. Some proposals for the building of sustainable and qualitative administrative capacity for the management of territorial programmes are included based on the research work and professional experience of the author.

Key words: territorial programmes, human resources management, territorial cooperation

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Европейски териториални програми с участието на България – предизвикателства към човешките ресурси.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Докторант Ваня Пецанова
Заглавие: Conflict management – a tool in the public sector
Резюме:

CONFLICT MANAGEMENT – A TOOL IN THE PUBLIC SECTOR

 PhD Student Vanya Petsanova, Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract: The success of the private or public sector is dependent on the ability to manage conflicts.This study aims to define the conflict and the methods of effective conflict management in the public sector. The author describes different types of conflicts and the appropriate methods for solving them. It is proved that the public sector is segmentedhierarchicallyintodepartmentsandindividualsarecharacterizedbyomnipresentconflictsthatmanifestwithin thishierarchy.Giventhattheconflictscouldhavebeneficialconsequences,butalsodisastrous,managersmustidentifytheirmanagement arrangements.

Keywords: conflict management; public sector; types of conflicts.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ – ИНСТРУМЕНТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

 Докторант Ваня Пецанова, Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно – исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград

 Резюме: Успехът на частния или публичния сектор зависи от способността за управление на конфликти. Това изследване има за цел да дефинира конфликта и методите за ефективно управление на конфликта в публичния сектор. Авторът описва различните видове конфликти и подходящите методи за разрешаването им. Доказано е, че общественият секрет е йерархично сегментиран на отдели и индивидите се характеризират с повсеместни конфликти, които се проявяват в рамките на тази йерархия. Като се има предвид, че конфликтите могат да имат благоприятни, но и катастрофални последици, мениджърите трябва да развиват своите управленски умения.

Ключови думи: управление на конфликти; публичен сектор; видове конфликти

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Conflict management – a tool in the public sector.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Докторант Александър Янков
Заглавие: Някои аспекти в практиката на ЕСПЧ срещу речта на омразата
Резюме:

НЯКОИ АСПЕКТИ В ПРАКТИКАТА НА ЕСПЧ СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

 Докторант Александър Янков,Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

Резюме:

Речта на омразата понякога може да се проявява и под формата на публично отричане, омаловажаване или реабилитация на престъпления срещу човечеството и военни престъпления или възхваляване на лица, осъдени за извършване на такива престъпления. В статията се застъпва тезата, че съдебната практика на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) относно речта на омраза, включително в интернет, е в процес на развитие, който включва балансиране на различни права и свободи: забраната за дискриминация, неприкосновеността на личния живот и свободата на изразяване. Авторът също така в сравнителен план разглежда и двата съществуващи модела на противодействие срещу речта на омразата, а именно европейския и американския подход.

Ключови думи: Реч на омраза, ЕСПЧ, противодействие срещу речта на омразата.

 

SOME ASPECTS OF THE ECHR CASE-LAW IN RELATION TO THE HATESPEECH

 Alexander Yankov, PhD candidate, Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract:

Hate speech can sometimes also take the form of public denial, belittlement or rehabilitation of crimes against humanity and war crimes or praise of persons convicted of such crimes. The article argues that the case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR) on hate speech, including on the internet, is still under development that involves balancing different rights and freedoms: discrimination, privacy and freedom of expression. The author also comparatively examines both existing models of countermeasures against hate speech, namely the European and American approaches.

Key words: Hate speech, ECtHR, countering the hate speech.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Някои аспекти в практиката на ЕСПЧ срещу речта на омразата.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: Договор за Европейския съюз
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Договор за Европейския съюз.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Нашите автори.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2021-br-1.jpg

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1.redkolegiya.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание

 

Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Камен Алексиев
Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник - физическо лице“ / 7

 Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова
Тенденции и приоритети по Източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г. / 19

Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова
Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа / 30

Доц. д.н. Владислав Лазаров
Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства / 48

 Доц. д-р Пламен Богданов
Организация на националната сигурност на САЩ / 55

 д-р Радослав Тодоров
Трансатлантически отношения – състояние и перспективи / 66

 Докторант Пламен Русев
Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия / 89

 In Memoriam / 104

 Нашите автори / 105

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2.sadarzhanie.pdf