Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Milorad Yordanov, PhD
Заглавие: The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights
Резюме:

THE FIGHT AGAINST TERRORISM AND DEROGATIONS TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

 

Milorad Rumenov Yordanov, PhD, Senior Lecturer at the Police Faculty, Academy of the Ministry of Interior, Republic of Bulgaria

 Abstract:This article discusses the impact of terrorism on human rights. The article explainsthat еffective counter-terrorism measures and theprotection of human rights are complementary and mutually reinforcingobjectiveswhich must be pursued together as part of States’ duty toprotect individuals within their jurisdiction. The attention is paid tothe derogation to the European Convention on Human Rights in the face of terrorism and jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Keywords: derogation, European Convention on Human Rights, terrorism, obligations.

 

БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА И ДЕРОГАЦИИТЕ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

Д-р Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател в Полицейския факултет, Академия на МВР, Република България

 Резюме: Тази статия разглежда въздействието на тероризма върху правата на човека. Статията обяснява, че ефективните мерки за борба с тероризма и защитата на правата на човека са взаимно допълващи се и взаимно подкрепящи се цели, които трябва да се преследват заедно като част от задължението на държавите да защитават лицата в рамките на тяхната юрисдикция. Обръща се внимание на дерогацията от разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на тероризма и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

Ключови думи: дерогация, Европейска конвенция за правата на човека, тероризъм, задължения.

 

Abbreviations

 

CE                   Council of Europe

ECHR             European Convention on Human Rights

ECtHR            European Court of Human Rights

EU                   European Union

PACE              Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Пълен текст - pdf: PDF document The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Д-р Петър Тодоров
Заглавие: Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР
Резюме:

ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО КАТЕГОРИИ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МВР

 

Д-р Петър Тодоров Тодоров, ст. преподавател в Академия на МВР

 Резюме: В статията са разгледани понятията правов ред, обществен ред и обществена безопасност. Анализирано е тяхното значение в дейността на органите на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на общественото спокойствие и правата на гражданите. Направен е опит да се определят родовите особености на всяко понятие, като същевременно се покаже тясната взаимовръзка помежду им.  

Ключови думи:правов ред, обществен ред, обществена безопасност, министерство на вътрешните работи.

 

THE PUBLIC ORDER AND THE RELATED CATEGORIES IN THE ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES OF THE MINISTRY OF INTERIOR

 

Petar Todorov Todorov, PhD, Senior Lecturer at the Academy of the Ministry of Interior

Abstract: The article discusses the concepts of legal order, public order and public security. Their importance is analyzed in the activities accomplished by the Ministry of Interior to ensure public peace and citizens' rights.

An attempt has been made to identify the generic features of each concept while showing close interrelation between them.

Keywords: Legal order,public order, public security, Ministry of Interior.

Пълен текст - pdf: PDF document Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Ас. д-р Златка Гергинова
Заглавие: Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век)
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ВЕНЕЦИАНСКАТА РЕПУБЛИКА (VIIXVIIIВЕК)

 

Ас. д-р Златка Гергинова, Катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 Резюме:Статията разглежда условията за създаването, предпоставките за разцвета и причините за упадъка на една могъща през Средновековието търговска държава. Изградена и съществувала като република, Венеция представлява един уникален пример за олигархична република със стройна система от взаимносвързани и взаимнозависими органи на управление, които ѝ позволяват не само да осигури благоденствие на жителите си, но и да се разрасне като силна колониална държава, мереща се с двете велики по онова време империи – Франкската на Запад и Византийската на Изток. Причините за загиването на републиката се търсят в променените търговски отношения между държавите след Великите географски открития и в невъзможността Венеция да устои на конкуренцията на новите сили през късното Средновековие – Османската империя, империята на Хабсбургите в Австрия и Испания и Франция на Наполеон.

Ключови думи: Венецианска република, колониална държава, търговска държава, велики империи.

 

POLITICAL SYSTEM OF THE VENETIAN REPUBLIC (7TH18THCENTURY)

Assist. Zlatka Gerginova, PhD

 Abstract: The article discusses the conditions of creation, the conditions for the flowering and the reasons for the decline of a powerful trading state in the Middle Ages. Built and existed as a republic, Venice represents a unique example of an oligarchic republic with a coherent system of interrelated and interdependent governing bodies that allow it not only to provide prosperity to its inhabitants but also to grow as a strong colonial state, measuring with the two great empires of that time - the Frank in the West and the Byzantine in the East. The causes of the republic’s death are sought after in the changed trade relations between the states after the Great Geographical Discoveries and in the impossibility of Venice to withstand the competition of the new forces in the late Middle Ages - the Ottoman Empire, the Habsburg Empire in Austria and Spain and Napoleon's France.

Keywords: theVenetian Republic, colonial state, trading state, great empires.

Пълен текст - pdf: PDF document Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век).pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова
Заглавие: Още веднъж за правата на човека
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Още веднъж за правата на човека.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Всеобща декларация за правата на човека
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Всеобща декларация за правата на човека.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Харта на основните права на Европейския съюз
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Харта на основните права на Европейския съюз.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Европейска конвенция за правата на човека
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Европейска конвенция за правата на човека.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Нашите автори.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Доц. д-р Йордан Дойков, УниБИТ
Заглавие: Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността/ 208
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: In memoriam
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document In memoriam.pdf