Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

Проф. д-р Жасмин Попова

Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика) / 11

 Доц. д-р Йордан Величков

Забравената или пренебрегнатата българска дипломация / 24

 Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов

Правни и етични проблеми, свързани с E-Health / 31

 Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война / 42

 Доц. д-р Николай Попов

Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век / 63

 Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD

Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service / 74

 Доц. д-р Тодор Кобуров

Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия / 80

 Гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Ролята на медиите в международната среда / 89

 Milorad Rumenov Yordanov, PhD

On the Way to Safe Europe with Help of International Police Cooperation and Police Culture / 96

 Доц. д-р Антоанета Михайлова, д-р Златка Гергинова

Езикът на Венеция / 105

 Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD

Some Issues Connected With the International Environmental Law / 111

 Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD

Some Issues Regarding Migration Regulation by the Visegrad Group / 115

 Д-р Пламена Караиванова

Отбранителният пакет на Европейския съюз –

стратегически документи / 121

 Militsa Ivanova Karadzhova-Manova

Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe / 143

 Ива Тошкова

Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало? / 151

 Али Мисанков

ЕС – Лига на арабските държави: перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество / 167

 Нашите автори / 176

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

Проф. д-р Жасмин Попова

Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика) / 11

 Доц. д-р Йордан Величков

Забравената или пренебрегнатата българска дипломация / 24

 Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов

Правни и етични проблеми, свързани с E-Health / 31

 Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война / 42

 Доц. д-р Николай Попов

Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век / 63

 Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD

Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service / 74

 Доц. д-р Тодор Кобуров

Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия / 80

 Гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Ролята на медиите в международната среда / 89

 Milorad Rumenov Yordanov, PhD

On the Way to Safe Europe with Help of International Police Cooperation and Police Culture / 96

 Доц. д-р Антоанета Михайлова, д-р Златка Гергинова

Езикът на Венеция / 105

 Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD

Some Issues Connected With the International Environmental Law / 111

 Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD

Some Issues Regarding Migration Regulation by the Visegrad Group / 115

 Д-р Пламена Караиванова

Отбранителният пакет на Европейския съюз –

стратегически документи / 121

 Militsa Ivanova Karadzhova-Manova

Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe / 143

 Ива Тошкова

Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало? / 151

 Али Мисанков

ЕС – Лига на арабските държави: перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество / 167

 Нашите автори / 176

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Жасмин Попова
Заглавие: Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика)
Резюме:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ НА ЕС[1]

(РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА)

 Проф. д-р Жасмин Попова

 Резюме: Статията разглежда фактическата обстановка по делото Rosneft и преюдициалното запитване, юрисдикцията на Съда на Европейския съюз в сферата на Общата външна политика и политиката на сигурност, съдебния контрол за законосъобразност. Представя се състоянието, респ. развитието на юриспруденцията на Съда в материята, свързана с неговата собствена компетентност по отношение на ОВППС, в контекста на проблемите на основните права след влизането в сила на Договора от Лисабон.

Ключови думи: Съд на Европейския съюз, юрисдикция, съдебен контрол за законосъобразност, Обща външна политика и политика на сигурност, преюдициално запитване.

 COMPETENCES OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU IN THE FIELD OF EU'S COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

(DEVELOPMENT OF JUDICIAL PRACTICE)

Prof. Zhasmin Popova, PhD

 Abstract: This article looks at the factual situation of the Rosneft case and the reference for a preliminary ruling, the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in the sphere of the Common Foreign and Security Policy, the judicial review of lawfulness. What is presented is the status, respectively the development of the jurisprudence of the Court of Justice in matters relating to its own competences with regard to the CFSP within the context of fundamental rights issues following the entry into force of the Treaty of Lisbon.

Keywords: Court of Justice of the European Union, jurisdiction, judicial review of lawfulness, Common Foreign and Security Policy, reference for a preliminary ruling.[1] По-нататък в текста „ОВППС“.

Пълен текст - pdf: PDF document Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика).pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Йордан Величков
Заглавие: Забравената или пренебрегнатата българска дипломация
Резюме:

ЗАБРАВЕНАТА ИЛИ ПРЕНЕБРЕГНАТАТА БЪЛГАРСКА ДИПЛОМАЦИЯ

 

Доц. д-р Йордан Величков, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: Статията разглежда определени изисквания към дипломата, а именно обективно да информира, аргументирано да прогнозира и да предлага не това, което ще се хареса на висшестоящите фактори, а идеи, в които е убеден, че ще бъдат полезни за собствената му страна, дори и да са в противоречие с официалната държавна политика. Като един от най-ярките примери за впечатляваща успешна дипломатическа кариера през последното столетие е посочен Милан Миланов. Започнал кариерата си в ООН като аташе, който често редактира и поправя грешките в документите на международната организация, за да стигне до посланик във Франция и представител на България в ООН. Той е един от водещите български журналисти, талантлив български дипломат, основател на катедра „Международно право и международни отношения“ и заместник-декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, той остави неизличими следи в съзнанието на хилядите студенти, чийто преподавател е над 20 години. Професор Миланов бе четири години назначен и за директор на Института за външна политика към МВнР.

Ключови думи: дипломация, дипломатически представителства, външна политика.

 

THE FORGOTTEN OR NEGLECTED BULGARIAN DIPLOMACY

 Assoc. Prof. Yordan Velichkov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The article examines certain requirements towards the diplomat, namely to objectively inform, to reasonably predict and offer not what will appeal to superiors, but ideas, in which they believe would be useful to their country, even if they are in conflict with the official state policy. Milan Milanov is one of the most striking examples of an impressive successful diplomatic career in the last century. He started his career in the UN as an attache, who often edited and corrected errors in the documents of the international organization; then he became an ambassador to France and a representative of Bulgaria to the United Nations. He is one of the leading Bulgarian journalists, talented Bulgarian diplomat, founder of the Department of “International Law and International Relations” and Vice-Dean of the Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad. He has left indelible traces in the minds of thousands of students whose lecturer he has been for over 20 years. Prof. Milanov has also been a Director of the Diplomatic Institute to the Minister of Foreign Affairs for four years.

Keywords: diplomacy, diplomatic representations, foreign policy.

Пълен текст - pdf: PDF document Забравената или пренебрегнатата българска дипломация.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов
Заглавие: Правни и етични проблеми, свързани с E-Health
Резюме:

ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С E-HEALTH

 

Проф. д-р Габриела Белова, Катедра „Международно право и международни отношения”, Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”

Докт. Станислав Павлов, Катедра „Международно право и международни отношения”, Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”

 

Резюме:Настоящата статия се опитва да открои някои правни и етични проблеми пред нови предизвикателства в областта на здравеопазването като e-health иm-health, както и опитите те да бъдат регулирани в рамките на Европейския съюз. Разгледани са и някои важни документи на Европейската комисияв тази насока:Зелена книга за мобилното здравеопазване, Стратегията за цифрово преобразуване на здравеопазването в рамките на единния цифров пазар и др.

Ключови думи:e-health, m-health, права на човека, защита на лични данни

 

LEGAL AND ETHICAL ISSUES RELATED TO E-HEALTH

 

Prof. Gabriela Belova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

Stanislav Pavlov, PhD Student, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The article attempts to highlight some legal and ethical concerns about the new health challenges such as e-health and m-health as well as the attempts to regulate them within the framework of the European Union. Some important European Commission documents have also been examined, such as the Green Paper on Mobile Health, the Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market, etc.

Keywords:e-health, m-health, human rights, personal data protection

Пълен текст - pdf: PDF document Правни и етични проблеми, свързани с E-Health.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева
Заглавие: Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война
Резюме:

РУСИЯ НА КРЪСТОПЪТ: ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА МОСКВА В НОВАТА АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТТА СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА

 

Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева, Институт за балканистика, Българска академия на науките

 

Резюме: Близо три десетилетия след разпадането на Съветския съюз в специализираната литература продължава интересът към външнополитическия курс и стратегията за сигурност на Руската федерация непосредствено след края на Студената война. В тази студия са изследвани спецификите на вътрешнополитическия дебат в държавата в първите години от управлението на президента Борис Елцин и неговия екип. Разгледани са някои основни становища относно мястото и ролята на Руската федерация като в новата архитектура на сигурност непоследствено след края на двуполюсната международна система. Направен е преглед на основните правни и политически документи, които позволяват да се изгради рамката на политическата и военностратегическата доктрина на Русия.

Ключови думи: Руска федерация, външна политика, международни отношения, международна сигурност, военна доктрина, Борис Елцин, Андрей Козирев.

 

RUSSIA AT A CROSSROADS: MOSCOW'S FOREIGN POLICY PRIORITIES IN THE NEW SECURITY ARCHITECTURE AFTER THE COLD WAR

 

Prof. Nadia Boyadjieva, Dr. Sc., Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Abstract:The end of the Cold War and the subsequent disintegration of the Soviet Union left the newly independent Russian Federation in an international environment very different from the Cold War system.WhenBoris Yeltsin and his government began to build the foundations of Russia's foreign policy and security strategy, they facedbothdomestic challenges as well as the pressures of the international system. This study explores the most important political and military-strategic aspects of the Russian government's foreign policy doctrine and security strategy in the 1990s, the debate within Russian political, militaryand academic circles on Russian foreign policy and security strategy. It alsohighlights Russia's new place in the European security system and in the larger international system.

Keywords: Russian Federation, Foreign Policy, International Relations, International Security, Military Doctrine, Boris Yeltsin, Andrei Kozyrev

Пълен текст - pdf: PDF document Русия на кръстопът- външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Николай Попов
Заглавие: Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век
Резюме:

СБЛЪСЪКЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ

ПРЕЗ ХХІ ВЕК

 

Доц. д-р Николай Попов, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: Събитията и процесите в съвременния свят показват, че разрешаването на проблемите има нужда от ясно противопоставяне на идеи и възгледи за развитието на обществото.

Ключови думи: международни отношения, политика, идеологии, право, политически системи.

 

THE CLASH OF THE POLITICAL IDEOLOGIES

IN THE 21st CENTURY

 

Assoc. Prof. Nilolay Popov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The events and processes in the modern world reveal that the solving of problems requires a distinct opposition of ideas and views about the development of society.

Keywords: international relations, politics, ideologies, law, political systems.

Пълен текст - pdf: PDF document Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD
Заглавие: Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service
Резюме:

REVIEW OF SOME TOPICAL ISSUES IN EU DIPLOMATIC SERVICE

 

Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 

Abstract: The present study explores the new dimensions and challenges for the diplomatic services of the EU Member States. The framework of these services has been changed since the foundation of the European External Action Service in 2010 and the strengthening of the EU foreign and security policy by the 2009 Lisbon Treaty. This development puts forward the necessity to outline the new dimensions of cooperation between the ministries of foreign affairs of EU Member States. In addition, the study reviews the secondary law of the EU with respect to the cooperation between diplomatic missions in terms of diplomatic protection of EU citizens in third states.

Keywords: diplomatic service, foreign affairs, European External Action Service, Common Foreign and Security Policy (CFSP).

Пълен текст - pdf: PDF document Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Тодор Кобуров
Заглавие: Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ В РЕЗУЛТАТ НА РАЗПАДАНЕТО НА БИВША ЮГОСЛАВИЯ

 

Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките

 

Резюме: В статията се прави общ преглед на проблемите от международноправен характер, възникнали в резултат на разпадането на бившата Социалистическа Федеративна Република Югославия.

Ключови думи: Международни отношения, международно право, външна политика в региона на Балканите, бивша Югославия.

 

INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS AMONG STATES STEMMING FROM THE DISINTEGRATION OF FORMER YUGOSLAVIA

 

Assoc. Prof. Todor Koburov, PhD, Institute for the State and the Law – Bulgarian Academy of Sciences

 

Abstract: The study presents a general review of the issues related to international law, which have come up as a result of the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 

Keywords: International relations, international law, foreign policy in the Balkan region, former Yugoslavia.

Пълен текст - pdf: PDF document Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Заглавие: Ролята на медиите в международната среда
Резюме:

РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕДА

 

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 

Резюме: Статията разглежда международните комуникации, които често се случват в отвореното и достъпно пространство на медиите при отсъствието на институционализирани канали. Медиите запълват комуникативните пропуски в международния процес и при попълването на тези пропуски те се отличават от конвенционалните участници, които са главно държави, международни организации и дори неправителствени организации. Уникалността се състои в това, че медиите нямат определена институционална роля в международните отношения и международното право. В статията се прави и разграничение между речта на омразата, която е безспорно нарушение на правата на човека и достойнството, и пропагандата, която може да бъде презрителна, но вероятно подлежи на други не правно обвързващи инструменти за приемлив международен или национален контрол като споразумения, стандарти или добри практики.

Ключови думи: медиите в международната среда, права на човека, реч на омразата, пропаганда.

 

THE ROLE OF THE MEDIA IN THE INTERNATIONAL CONTEXT

 

Chief Assist. Prof. Gergana Georgieva, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad

 

Abstract: This article explores international communications that often take place in the open and accessible media space in the absence of institutionalized channels. The media fill the communicative gaps in the international process, and in filling these gaps, they are different from conventional participants, mainly states, international organizations and even non-governmental organizations. What is unique is that the media have no definite institutional role in international relations and international law. The article also makes a distinction between hate speech, which is an indisputable violation of human rights and dignity, and propaganda that may be contemptuous but possibly subject to other non-legally binding instruments of acceptable international or national control such as agreements, standards or good practices.

Keywords: media in the international context, human rights, hate speech, propaganda

Пълен текст - pdf: PDF document Ролята на медиите в международната среда.pdf