Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Милен Маринов
Заглавие: Законодателната уредба на студентското кредитиране в Република България през призмата на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз
Резюме:

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА НА СТУДЕНТСКОТО КРЕДИТИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГЛАСЕНО ОТ ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Милен Маринов

 Резюме: Настоящият труд има за предмет изследването на актуалната правна уредба в Република България, насочена към реализирането на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз, от гледна точка на неговото финансиране. Целта на изследването е да даде отговор на въпроса създадените в страната правни способи гарантират ли упражняването на това право в пълния му обем. За постигането на тази цел е изяснено съдържанието на правото на образование, като се разглеждат конкретните механизми, които законодателят в Република България е предвидил за неговото гарантиране и защита. Последните са разгледани подробно, а където е счетено за необходимо, е направен критичен анализ, посочващ известни несъвършенства в законодателната уредба и предлагащ разрешения на тези проблеми.

Ключови думи: право на образование, Харта на основните права на Европейския съюз, банков кредит, студенски кредит, финансиране на висшето образование.

 

STUDENT LOAN LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA THROUGH THE PRISM OF LEGAL EDUCATION PROCLAIMED IN THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

 Milen Marinov

 Abstract: This paper aims at examining the current legal framework in the Republic of Bulgaria, aimed at the realization of the right to education, proclaimed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in terms of its financing. The purpose of the study is to answer the question of the legal means established in the state to guarantee the full exercise of this right. To achieve this, the content of the right to education is clarified, considering the specific mechanisms that the legislator in the Republic of Bulgaria has envisaged for its guarantee and protection. The latter ones have been examined in detail, and where deemed necessary, a critical analysis has been made, pointing out some legislative deficiencies and proposing solutions to these problems.

Keywords: the right to education, Charter of Fundamental Rights of the European Union, bank credit, student loan, higher education financing

Пълен текст - pdf: PDF document Законодателната уредба на студентското кредитиране в република България през призмата на правото на образование, прогласено от хартата на основните права на Европейския съюз.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Радостина Михайлова
Заглавие: Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн
Резюме:

ЕФЕКТИТЕ НА „ДЪЛБОКИЯ РЕМИКС“ В МЕДИИТЕ ВЪРХУ САМОПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ОНЛАЙН

 

Гл. ас. д-р Радостина Михайлова, Катедра по връзки с обществеността, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 Резюме: Статията е посветена на настъпилите през последния месец радикални промени в алгоритъма, по който политическите лидери, партии и коалиции могат да таргетират своите послания онлайн в Google, както и в популярните социални мрежи. В контекста на новата регулация на политическата реклама в интернет се засягат въпросите за медийната прозрачност, параметрите на политическо говорене, свободата на словото и платения достъп до потенциалните публики. Анализът е ситуиран в коментарното поле на „софтуерната култура“, която надгражда идеите за „консуматорската“ култура и медийната конвергенция и конструира чрез онлайн съдържанията напълно нов етап в човешкия семиозис – резултат от тоталната софтуеризация на комуникационния процес.

Ключови думи: Google, социални мрежи, политическа реклама, краудсорс журналистика, deepfake.

 

“DEEP REMIX’’ EFFECTS IN MEDIA ON THE SELF-PRESENTATIONOF THE POLITICAL ONLINE

 Chief Assist. Prof. Radostina Mihaylova, PhD, Department of Public Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 Abstract:The article focuses on the radical changes in the algorithm that political leaders, parties and coalitions can target their messages online on Google, as well as on popular social networks, over the past month. In the context of the new regulation of political advertising on the Internet, issues of media transparency, the parameters of political speech, freedom of speech and paid access to potential audiences are addressed. The analysis is situated in the commentary field of “software culture, which upgrades the ideas of „consumer culture and media convergence and constructs a completely new stage in human semiosis through online content – the result of the total softwareization of the communication process.

Keywords: Google, social networks, political advertising, crowdsourcing journalism, deepfake.

Пълен текст - pdf: PDF document Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In Memoriam
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document In Memoriam.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document нашите автори.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica-2018-1-2.jpg

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document redkolegiya.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

 

Съдържание

 

Проф. д.ю.н. Методи Марков,

проф. д-р Валентина Попова

За противоконституционността на един закон / 7

 Проф. д-р Веселин Вучков

Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК / 83

 Ас. д-р Стоян Мемцов

Косово: suigeneris случай или „опасен прецедент“ / 91

 Milorad Yordanov, PhD

The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights / 108

 Д-р Петър Тодоров

Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР / 120

 Ас. д-р Златка Гергинова

Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век) / 128

 Проф. д-р Габриела Белова

Още веднъж за правата на човека / 141

 Всеобща декларация за правата на човека / 145

 Харта на основните права на Европейския съюз / 153

 Европейска конвенция за правата на човека / 167

 Доц. д-р Йордан Дойков, УниБИТ

Ситуационен външнополитически анализ в областта
на сигурността /рецензия/ 208

 In memoriam / 210

 Нашите автори / 212

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д-р Валентина Попова
Заглавие: За противоконституционността на един закон
Резюме:

Проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д-р Валентина Попова

 Изправени сме пред поредното изменение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) с цел да се обслужи производството по несъстоятелност, открито за „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). Честата промяна на закона сама по себе си е обезпокоителна и противоречи на конституционното изискване на чл. 4 от Конституцията за правовата държава, чийто съществен елемент е стабилността на законодателната уредба. Още по-обезпокоително обаче е противоречието на съдържанието на включените в Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г. – ЗИДЗБН) противоконституционни разпоредби, както и предвиденото обратно действие на закона. В настоящата студия сме направили анализ на противоречието на конкретните разпоредби от разглеждания ЗИДЗБН с конкретните разпоредби на Конституцията.

Пълен текст - pdf: PDF document За противоконституционността на един закон.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д-р Веселин Вучков
Заглавие: Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК
Резюме:

Проф. д-р Веселин Вучков, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, катедра „Публичноправни науки и национална сигурност“, Академия на МВР – София

 Резюме: Настоящата статия анализира една основна категория на доказателственото право в българското наказателно производство – т.нар. доказателствено средство. Направено е проследяване на еволюцията на тезите от страна на редица автори по тази тема, като се поставя акцент върху измененията в НПК от 2010 и 2017 г., които разширяват понятието за доказателствени средства по наказателни дела и най-вече – увеличават разнообразието от видове документални доказателства.

Ключови думи: доказателства, доказателствено средство, разследване, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), нова Европейска прокуратура (EPPO) за защита на финансовите интереси на ЕС.

 

THE CONCEPT “A MEANS OF EVIDENCE” AND THE TOPICAL AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Prof. Veselin Vuchkov, PhD, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Public Law and National Security Department; Academy of the Ministry of Interior, Sofia

 Abstract:The current article analyses a fundamental category of the law of evidence in Bulgarian criminal proceedings – the so-called means of evidence. A follow-up on the theses evolution by a number of authors on this topic is made and also there is an emphasis on the amendments to the Criminal Procedure Code since 2010 and 2017 which overstretch the concept of the means of evidence on criminal cases and mostly – which enlarge the variety of types of documentary evidence.

Keywords: evidence, a means of evidence, investigation, European Anti-Fraud Office (OLAF), the new European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to protect the financial interests of the EU.

Пълен текст - pdf: PDF document Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Ас. д-р Стоян Мемцов
Заглавие: Косово: sui generis случай или „опасен прецедент
Резюме:

Ас. д-р Стоян Мемцов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет

 Резюме: Настоящата статия изследва двата противоположни аргумента, изказани от част от държавите, подкрепящи и оспорващи обявената през 2008 г. независимост на Косово от Сърбия. Основната теза на част от призналите Косово държави бе, че Косово представлява специален случай, който не може да служи за пример на други сепаратистки общности по света. Противниците на косовската независимост от своя страна изтъкнаха аргумента, че едностранното отделяне на Косово не трябва да бъде признавано, тъй като по този начин ще се създаде „опасен прецедент“, който ще доведе до вълна от опити за отделяне в световен мащаб. Основната цел на автора е да докаже несъстоятелността и на двата аргумента.

Ключови думи: Косово; suigeneris; едностранно отделяне; прецедент; декларация за независимост.

 

KOSOVO: SUI GENERIS CASE OR ‘A DANGEROUS PRECEDENT’?

Assist. Prof. Stoyan Memtsov, PhD, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Faculty of Law

 Abstract: The following article examines the two opposite arguments used by some of the states that support and by some of the states that oppose the 2008declaration of independence of Kosovo from Serbia. The main argument of some of those who recognized Kosovo was that it represented a special case that cannot be used as a model for other secessionist groups around the world. On the other hand, the opponents of Kosovo’s independence put forward the argument that the unilateral secession of Kosovo should not be recognized because it will create a ‘dangerous precedent’ that will provoke an increase of secession attempts worldwide. The main aim of the author is to show the inconsistency of both arguments.

Keywords: Kosovo, sui generis, unilateral secession, precedent, declaration of independence.

Пълен текст - pdf: PDF document Косово sui generis случай или „опасен прецедент“.pdf