Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Доц. инж. Златан Борисов
Заглавие: Международните валутно-кредитни отношения и пазари
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВАЛУТНО-КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ И ПАЗАРИ

Доц. инж. Златан Борисов

Статията констатира, че международните валутни отношения се превърнаха в една от най-динамично развиващите се форми на глобализиращите се международни икономически отношения. Действащата Ямайска валутна система закрепи промяната в ролите и местата на основните промишлено развити страни в световната икономика във втората половина на 20-ти век. с бързи темпове се развиха международните валутни и кредитни пазари, което породи нови тенденции в международните отношения като цяло.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Международните валутно-кредитни отношения и пазари.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Йоанна Чорева
Заглавие: Стремежът на Югославия към регионално лидерство (1944-1948 г.)
Резюме:

СТРЕМЕЖЪТ НА ЮГОСЛАВИЯ КЪМ РЕГИОНАЛНО ЛИДЕРСТВО (1944-1948 г.)

Йоанна Чорева, студентка

Авторката разглежда югославската политика през този период като амбициозна и в същото време прагматична, изцяло мотивирана от националния интерес, а не от идейни или ценностни съображения. Тя не се колебае да си служи с всевъзможни дипломатически средства и начини за нейното постигане. В югославската външна политика през този период всеки външнополитически ход е премерен и в рамките на набелязаната хегемонистична стратегия. И ако тази щ политика не води до реализация на стратегическите планове, това се дължи не на грешки в тактиката, а на пасивната и активна съпротива на множество международни субекти, имащи противополжни или несхождащи се интереси с тези на Белград.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Стремежът на Югославия към регионално лидерство (1944-1948 г.).pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Д-р Петър Митов
Заглавие: Бъдещето на Европейския съюз - една българска прогноза
Резюме:

БЪДЕЩЕТО НА ЕС - ЕДНА БЪЛГАРСКА ПРОГНОЗА

Д-р Петър Митов

Според автора, налице са достатъчно свидетелства за това, че в краткосрочен план България няма да спечели значително от присъединямането си към ЕС. Нашите възможности и шансове са обаче в дългосрочна перспектива и то в някои специфични области. Такива са селското стопанство, туризма, включително балнеотуризма и медицинските услуги, преработката на отпадъци, с цел рецюqшрането им и създаване на нови продукти. Съществуват добри шансове за внедряване на нови информационни и комуникационни технологии, изнасянето от ЕС в България на много услуги, изграждане на икономическа система, базирана на „производството на знания". Д-р П. Митов разглежда перспективата за създаване на свободна икономическа зона в Благоевград ска област.

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Бъдещето на Европейския съюз - една българска прогноза.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Ас. Яник Дюран
Заглавие: Франция и проблемите с ратификацията на Договора за Конституция на Европа
Резюме:

ФРАНЦИЯ И ПРОБЛЕМИТЕ С РАТИФИКАЦИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА ЕВРОПА

Ас. Яник Дюран

Авторът на това изказване пред Международна студентска кръгла маса изследва причините и факторите за усложняването на конституционния процес. При френския случай е характерна държавната воля за запазване на защитени и неприкосновени области с ограничаване на европейското влияние. В същото време Конституционният договор, който сега е в процес на ратификация в 25-те страни-членки, а във Франция с референдум, отваря врата за възможно обединяване на различните нива за решения, въвеждайки по-ясни и лесни за използване правила на играта. Той е оптимист, че независимо от френското гласуване, пред европейското обединяване се открива „нова ера".

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Франция и проблемите с ратификацията на Договора за Конституция на Европа.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Николай Спасов Манушкин
Заглавие: Географските предели на Европейския съюз и техните политически измерения
Резюме:

ГЕОГРАФСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ТЕХНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Николай Спасов Манушкин, студент

Като анализира различните трудности при разширяването на ЕС, авторът на това изказване пред Международна студентска кръгла маса вижда решението не толкова в постигане на социално-икономически съвместимости, а в прилагането на крупномащабен политически подход. Обяснението е, че в един глобализиран свят сигурността означава не само предотвратяване на войната, а още борба с тероризма, организираната престъпност и разрешаване проблемите на околната среда. Всички тези проблеми засягат цяла Европа. Те могат да бъдат решени чрез сътрудничеството на държавите и тяхното обединение.

Пълен текст - pdf: PDF document 12 Географските предели на Европейския съюз и техните политически измерения.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Велизар Енчев
Заглавие: Военната и политическа ситуация в Западните Балкани през 1941-1945 г.
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКАТА И ВОЕННАТА СИТУАЦИЯ В, ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (СЪРБИЯ,ХЪРВАТИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ)
ПРЕЗ 1941-1945 г.

Велизар Енчев

В този интересен исторически обзор, подкрепен с аналитични обобщения, авторът, известен специалист по югославските проблеми, разкрива зловещата панорама, типичн:а за повечето многонационални' страни в тежките години на Втората световна война. Борбата срещу хитлеристите и техните съюзници .конфликтно се ~.засича" със стремежа на различните националности към независимост, получава се ситуация „всеки срещу всеки". В подобна хаотична битка за унищожение и оцеляване, даже обективно справедливата кауза се оказва опорочена от непростимата в исторически план колаборация с фашизма, взаимните жестокости и общ деструктивизъм.

Пълен текст - pdf: PDF document 13 Военната и политическа ситуация в Западните Балкани през 1941-1945 г..pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Благой Цонев
Заглавие: Съвременните монархически семейства в Европа
Резюме:

МОНАРХИЧЕСКИТЕ СЕМЕЙСТВА В ЕВРОПА

Благой Цонев, студент

Материалът съдържа в сбита форма основни факти за „мопархическата мрежа" в съвремепна Европа, във вид на някои по-значими царстващи и детронирани фамилии: Сакс-Кобург-Гота, Бурбони, Хохенцолерни, Хабсбурги, Глюксбург и др. Авторът стига до заключението, че макар да е изживяна исторически, монархията не е изживяна политически. Тя все още играе роля и като символ, и като механизъм на дадена национално-обществена система .. Някои съвременни философи и политици дори И предсказват някакво възраждане.

Пълен текст - pdf: PDF document 14 Съвременните монархически семейства в Европа.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 15 нашите автори.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Резюмета
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 16 резюмета.pdf

Година: 2005 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg