Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

От издателя

Проф. д-р Александър Воденичаров
Списанието, което принадлежи на своите читатели: една книжка, дело на студенти и докторанти /5

Нашето послание
Велимира Ковачева, Лилия Бояджиева
Втората световна война и съвременните международни поуки /8

Политическа панорама

Ас. Николай Марин
Геополитически предпоставки за формирането на обща външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз /14

Д-р Милена Калфова
Националното съзнание на босненските мюсюлмани и постдейтънска Босна  /25

Ахмад Мохсен Мансур
Сирия на кръстопътя на близкоизточните интереси /43

Григорий Иванов
Раждането на външната политика на съвременен Казахстан /63

Право, икономика, история

Фахми Юсеф Хадо
Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство /81

Доц. инж. Златан Борисов
Международните валутно-кредитни отношения и пазари /93

Йоанна Чорева
Стремежът на Югославия към регионално лидерство (1944-1948 г.)  /113

Дискусия
Д-р Петър Митов
Бъдещето на Европейския съюз - една българска прогноза 133

Ас. Яник Дюран
Франция и проблемите с ратификацията на Договора за Конституция на Европа /166

Николай Спасов Манушкин
Географските предели на Европейския съюз и техните политически измерения ./173

Научно-информационен блок

Велизар Енчев
Военната и политическа ситуация в Западните Балкани през 1941-1945 г. /179

Благой Цонев
Съвременните монархически семейства в Европа . /217

За нашите автори  /225
Резюмета               /228

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Александър Воденичаров
Заглавие: Списанието, което принадлежи на своите читатели: една книжка, дело на студенти и докторанти
Резюме:

СПИСАНИЕТО, КОЕТО ПРИНАДЛЕЖИ НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ: ЕДНА КНИЖКА, ДЕЛО НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Лроф. д-р. Александър Воденичаров

Авторът разяснява съдържанието на настоящия брой от гледна точка на мисията на списанието, спира се на някои елементи на студентското научно творчество и по-специално на специфичните изследователски интереси на младите хора в областта на външната политика. Той обръща внимание на нестандартния и новаторски характер на техните търсения, и информира за различни инициативи в тази област, по-специално за създаването на студентски клуб „Делфи", ориентиран
към външнополитически прогнози.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Списанието, което принадлежи на своите читатели една книжка, дело на студенти и докторанти.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Велимира Ковачева, Лилия Бояджиева
Заглавие: Втората световна война и съвременните международни поуки
Резюме:

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ПОУКИ

Велимира Ковачева, студентка
Лилия Бояджиева, студентка

Това есе, включено в редакторската рубрика „Нашето послание", изразява позицията на студентите от курса във връзка с 60-та годишнина от края на Втората световна война. Авторите отбелязват, че тази най-тежка и разрушителна световна война, въпреки колосалните страдания, причинени на човечеството, има безпрецедентен исторически резултат - тя нанася поражение не само на силите на агресията, но и на античовешките ценности, които те изповядват. Въпреки днешните конюнктурни оценки, те споделят мнението че победата в тази война допринася за обединяването на човечеството около градивни цели и идеали.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Втората световна война и съвременните международни поуки.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Ас. Николай Марин
Заглавие: Геополитически предпоставки за формирането на обща външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз
Резюме:

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ас. Николай Марин

В статията се разглеждат някои ключови геополитически елементи, обясняващи курса на Европейския съюз към обща външна политика и отбрана. Авторът анализира следните паважни моменти: изводът на европейските страни за пагубността от нов конфликт на континента, сблъсъкът между двете големи геополитически пространства - атлантическото и евразийското, необходимостта Западна Европа да балансира между тях и оцелява, както и нейния стремеж да оформи единно пространство с „Хартленда" (според Макиндър), за да играе ролята на самостоятелен световен център или дори полюс.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Геополитически предпоставки за формирането на обща външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Д-р Милена Калфова
Заглавие: Националното съзнание на босненските мюсюлмани и постдейтънска Босна
Резюме:

НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА БОСНЕНСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ И ПОСТДЕЙТЪНСКА БОСНА

Д-р Милена Калфова

Авторката прави кратък, но съдържателен исторически обзор на националния въпрос на територията на Босна-Херцеговина. Нейна отправна точка е ислямизацията на част от сръбския етнос по време на османското господство. Това води логично до дистацирането му от останалото славянско население, и обособяването му в специфична група с претенции за националност - бошнячество. По-късно, под натиска на различни интереси, идващ както отвън, така и отвътре, в този периметър се извършват различни национални експерименти („югославска" и „мюсюлманска" нация). Настоявайки на своята „боmняческа „ нация след разпада на СРЮ, мюсюлманския елемент фактически желае да монополизира босненския суверенитет, в ущърб на правата на другите славянски народности и групи. Роля в това отношение играе както верската непримиримост на Исляма, така и чуждестранната намеса за влияние в региона.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Националното съзнание на босненските мюсюлмани и постдейтънска Босна.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Ахмад Мохсен Мансур
Заглавие: Сирия на кръстопътя на близкоизточните интереси
Резюме:

СИРИЯ НА КРЪСТОПЪТЯ НА БЛИЗКОИЗТОЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ

Ахмад Мохсен Мансур, докторант

Материалът разкрива особената роля на Сирия в израелско-арабския конфликт и по-специално значението й за външната политика на големите извънрегионални сили, участващи в усилията за урегулиране на проблема. Той оценява нейното „пивотно" значение както в светлината на историческото наследство, така и на принципната съвременна позиция на държавата, придържаща се към международното право и резолюциите на ООН. Това респектира великите сили и m подтиква да работят за продуктивен диало.г между арабските страни и Израел. В същото време той констатира, че продължаващата конфронтация дава основания на Съединените щати да изолират и заплашват Сирия със силово въздействие от иракски тип.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Сирия на кръстопътя на близкоизточните интереси.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Григорий Иванов
Заглавие: Раждането на външната политика на съвременен Казахстан
Резюме:

РАЖДАНЕТО НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕНЕН КАЗАХСТАН

Григорий Иванов, студент

Статията представлява изчерпателен очерк за вънщнополитическата дейност на казахста:нското ръководство през 1991-1995 г., когато се поставят основите на независимата казахстанска държавност. Очертани са приоритетите на самостоятелен Казахстан, на първо място укрепването на отношенията в ОНД и тясното сътрудничество с Руската федерация, връзките с големите азиатски страни, новите отношения със САЩ и западноевропейските държави. · Формулиран е изводът, че тази геополитически рационална и уравновесена политика на страната е причина за нейния международен авторитет и вътрешна стабилизация.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Раждането на външната политика на съвременен Казахстан.pdf

Година: 2005 Брой: 2
Автор/и: Фахми Юсеф Хадо
Заглавие: Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство
Резюме:

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Фахми Юсеф Хадо, докторант

В тази статия се разглеждат теоретическите основи на съвременния правов режим на дипломатическите представителства, а също така конкретните измерения на техния сегашен статут: привилегии и имунитети на главата на дипломатическото представителство и неговите членове, привилегии и имунитети свързани с функционирането на посолството, правото на дипломатическо убежище в неговата сграда, неприкосновеността на архивите и документацията му.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.pdf