Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Радослав Тодоров
Заглавие: Теоретико-методологични аспекти на геополитиката
Резюме:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА

 

Докторант Радослав Тодоров, Университет по Библиотекознание и информационни технологии

 

Резюме: Геополитиката трябва да се разглежда като област на социологични и политологични знания, а също като неразделна част от съвременния стратегически анализ на световната икономика и международните отношения. Геополитиката, от една страна, изучава цивилизациите, културите и етносите, техните социологически признаци и свойства, а от друга страна, ги изследва като политически единици, т.е., като държави, империи и военно-политически блокове.

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF GEOPOLITICS

 

PhD-Candidate Radoslav Todorov, University of Library Studies and Information Technologies

 

Abstract: Geopolitics should be considered as a field of sociological and political science knowledge, as well as an integral part of the modern strategic analysis of the world economy and international relations. Geopolitics, on one hand, studies civilizations, cultures and ethnic groups, their sociological features and properties, and on the other hand, studies them as political units, i.e., as states, empires and military-political blocs.

Пълен текст - pdf: PDF document Теоретико-методологични аспекти на геополитиката.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Нашите автори.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In memoruim
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document In Memoriam.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In memoruim
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document In Memoriam.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: PDF document Korica-2019-1.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document redkolegiya.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

Проф. д-р Жасмин Попова

Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика) / 11

 Доц. д-р Йордан Величков

Забравената или пренебрегнатата българска дипломация / 24

 Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов

Правни и етични проблеми, свързани с E-Health / 31

 Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война / 42

 Доц. д-р Николай Попов

Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век / 63

 Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD

Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service / 74

 Доц. д-р Тодор Кобуров

Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия / 80

 Гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Ролята на медиите в международната среда / 89

 Milorad Rumenov Yordanov, PhD

On the Way to Safe Europe with Help of International Police Cooperation and Police Culture / 96

 Доц. д-р Антоанета Михайлова, д-р Златка Гергинова

Езикът на Венеция / 105

 Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD

Some Issues Connected With the International Environmental Law / 111

 Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD

Some Issues Regarding Migration Regulation by the Visegrad Group / 115

 Д-р Пламена Караиванова

Отбранителният пакет на Европейския съюз –

стратегически документи / 121

 Militsa Ivanova Karadzhova-Manova

Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe / 143

 Ива Тошкова

Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало? / 151

 Али Мисанков

ЕС – Лига на арабските държави: перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество / 167

 Нашите автори / 176

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

Проф. д-р Жасмин Попова

Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика) / 11

 Доц. д-р Йордан Величков

Забравената или пренебрегнатата българска дипломация / 24

 Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов

Правни и етични проблеми, свързани с E-Health / 31

 Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война / 42

 Доц. д-р Николай Попов

Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век / 63

 Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD

Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service / 74

 Доц. д-р Тодор Кобуров

Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия / 80

 Гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Ролята на медиите в международната среда / 89

 Milorad Rumenov Yordanov, PhD

On the Way to Safe Europe with Help of International Police Cooperation and Police Culture / 96

 Доц. д-р Антоанета Михайлова, д-р Златка Гергинова

Езикът на Венеция / 105

 Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD

Some Issues Connected With the International Environmental Law / 111

 Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD

Some Issues Regarding Migration Regulation by the Visegrad Group / 115

 Д-р Пламена Караиванова

Отбранителният пакет на Европейския съюз –

стратегически документи / 121

 Militsa Ivanova Karadzhova-Manova

Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe / 143

 Ива Тошкова

Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало? / 151

 Али Мисанков

ЕС – Лига на арабските държави: перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество / 167

 Нашите автори / 176

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Жасмин Попова
Заглавие: Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика)
Резюме:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ НА ЕС[1]

(РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА)

 Проф. д-р Жасмин Попова

 Резюме: Статията разглежда фактическата обстановка по делото Rosneft и преюдициалното запитване, юрисдикцията на Съда на Европейския съюз в сферата на Общата външна политика и политиката на сигурност, съдебния контрол за законосъобразност. Представя се състоянието, респ. развитието на юриспруденцията на Съда в материята, свързана с неговата собствена компетентност по отношение на ОВППС, в контекста на проблемите на основните права след влизането в сила на Договора от Лисабон.

Ключови думи: Съд на Европейския съюз, юрисдикция, съдебен контрол за законосъобразност, Обща външна политика и политика на сигурност, преюдициално запитване.

 COMPETENCES OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU IN THE FIELD OF EU'S COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

(DEVELOPMENT OF JUDICIAL PRACTICE)

Prof. Zhasmin Popova, PhD

 Abstract: This article looks at the factual situation of the Rosneft case and the reference for a preliminary ruling, the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in the sphere of the Common Foreign and Security Policy, the judicial review of lawfulness. What is presented is the status, respectively the development of the jurisprudence of the Court of Justice in matters relating to its own competences with regard to the CFSP within the context of fundamental rights issues following the entry into force of the Treaty of Lisbon.

Keywords: Court of Justice of the European Union, jurisdiction, judicial review of lawfulness, Common Foreign and Security Policy, reference for a preliminary ruling.[1] По-нататък в текста „ОВППС“.

Пълен текст - pdf: PDF document Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика).pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Йордан Величков
Заглавие: Забравената или пренебрегнатата българска дипломация
Резюме:

ЗАБРАВЕНАТА ИЛИ ПРЕНЕБРЕГНАТАТА БЪЛГАРСКА ДИПЛОМАЦИЯ

 

Доц. д-р Йордан Величков, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: Статията разглежда определени изисквания към дипломата, а именно обективно да информира, аргументирано да прогнозира и да предлага не това, което ще се хареса на висшестоящите фактори, а идеи, в които е убеден, че ще бъдат полезни за собствената му страна, дори и да са в противоречие с официалната държавна политика. Като един от най-ярките примери за впечатляваща успешна дипломатическа кариера през последното столетие е посочен Милан Миланов. Започнал кариерата си в ООН като аташе, който често редактира и поправя грешките в документите на международната организация, за да стигне до посланик във Франция и представител на България в ООН. Той е един от водещите български журналисти, талантлив български дипломат, основател на катедра „Международно право и международни отношения“ и заместник-декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, той остави неизличими следи в съзнанието на хилядите студенти, чийто преподавател е над 20 години. Професор Миланов бе четири години назначен и за директор на Института за външна политика към МВнР.

Ключови думи: дипломация, дипломатически представителства, външна политика.

 

THE FORGOTTEN OR NEGLECTED BULGARIAN DIPLOMACY

 Assoc. Prof. Yordan Velichkov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The article examines certain requirements towards the diplomat, namely to objectively inform, to reasonably predict and offer not what will appeal to superiors, but ideas, in which they believe would be useful to their country, even if they are in conflict with the official state policy. Milan Milanov is one of the most striking examples of an impressive successful diplomatic career in the last century. He started his career in the UN as an attache, who often edited and corrected errors in the documents of the international organization; then he became an ambassador to France and a representative of Bulgaria to the United Nations. He is one of the leading Bulgarian journalists, talented Bulgarian diplomat, founder of the Department of “International Law and International Relations” and Vice-Dean of the Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad. He has left indelible traces in the minds of thousands of students whose lecturer he has been for over 20 years. Prof. Milanov has also been a Director of the Diplomatic Institute to the Minister of Foreign Affairs for four years.

Keywords: diplomacy, diplomatic representations, foreign policy.

Пълен текст - pdf: PDF document Забравената или пренебрегнатата българска дипломация.pdf