Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Максим Кирчанов
Заглавие: Проблеми на регионалното развитие на Бразилия в съвременните икономически изследвания
Резюме:

ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БРАЗИЛИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Максим Кирчанов


Авторът анализира теоретичните проблеми в развитието на регионализма в Бразилия. Регионализацията е един от най-мощните фактори в развитието на съвременната бразилска икономика. Преодоляване на различните стандарти на живот става една от формите на регионалните процеси. Политиката на етатизма и активното държавно участие в управлението на икономиката не водят до значителни изменения в нивото на регионалното развитие.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Проблеми на регионалното развитие на Бразилия в съвременните икономически изследвания.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Boryana Kapchina
Заглавие: The Compatibility of the Rules of FIFA for Transfer of Players with the EU Rules on Free Movement of Workers and Non-discrimination
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 The Compatibility of the Rules of FIFA for Transfer of Players with the EU Rules on Free Movement of Workers and Non-discrimination.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Доц. д-р Валентина Александрова
Заглавие: Създаване и развитие на приходната администрация в Република България
Резюме:

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИХОДНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Доц. д-р Валентина Александрова


Необходимостта от съществуване на обособена приходна администрация е свързана с фискалната дейност на държавата и прилагането на практика на законово установени правила, имащи за цел събиране на необходимите парични средства за издръжка и управлениена държавата. Настоящата статия представя създаването и реализирането на проекта, свързан с формирането на НАП и прави кратък анализ на развитието на правната регламентация на дейността на
приходната администрация, разглеждана като неразделна част от финансовата администрация. Създаването, стартирането и развитието на дейността на Националната агенция за приходите е сериозна стъпка към по-компетентно, законосъобразно, рационално и достъпно обслужване на гражданите и фирмите, което трябва да гарантира и стабилност на приходите в бюджета. Така очаквано следва да се увеличи делът на доброволно внасяните данъци и задължителни осигурителни вноски. А допълнителната полза за обществото се изразява в увеличаване на държавните разходи за инфраструктура, сигурност и други потребности, както и спестяване на време и разходи при изпълнение на данъчните и осигурителните задължения.

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Създаване и развитие на приходната администрация в Република България.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Ivanka Sakareva
Заглавие: 12 Difficulties and some Problems in Translating Legal Documents
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 12 Difficulties and some Problems in Translating Legal Documents.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Марин Димов
Заглавие: Пиратство и тероризъм на море
Резюме:

ПИРАТСТВО И ТЕРОРИЗЪМ НА МОРЕ. ОТГРАНИЧЕНИЕ
Марин Димов


Актовете на тероризъм, извършвани на море, са сред основните заплахи, препятстващи нормалното протичане на обществените отношения в открито и териториално море напоследък. Като понятие морски тероризъм авторът посочва организирането на терористични актове и дейности в морска среда, използващи или насочени срещу кораби или стационарни платформи, разположени на море или в пристанища, или срещу някой от техните пътници и екипаж, срещу крайбрежни съоръжения и установените туристически курорти, пристанищни зони и пристанища на градове, или големи пристанищни центрове. Освен морския тероризъм пиратството е една от главните заплахи за сигурността на море. В статията се разглеждат двете понятия в контекста на международното право и се анализира въпросът за отграничението между морското пиратство и тероризма. Обърнато е внимание на проблема, засягащ неяснотите и недостатъчната регламентация в режима на морските престъпления на открито море, в режима на Черно море.

Пълен текст - pdf: PDF document 13 Пиратство и тероризъм на море.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Никола Китанов
Заглавие: Перспективи пред Българската народна банка за антициклично въздействие в условията на криза
Резюме:

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА АНТИЦИКЛИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Никола Китанов

В настоящата статия са посочени възможности за антициклично въздействие под формата на различни политики и мерки, които Българската народна банка, в качеството й на централна банка на Република България може да предприеме, за да стимулира националната икономика в условията на икономическа и финансова
криза. Разгледаните предложения за антициклично въздействие са съобразени със специфичната социална, икономическа и финансова обстановка в Република България, като същевременно са взаимствани и идеи от релевантния чуждестранен опит в областта. Без да претендира за изчерпателност, настоящата статия би била полезна със съдържащото се в нея разнообразие от идеи за стимулиране на икономиката в условия на икономическа и финансова криза.

Пълен текст - pdf:

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Николай Патонов
Заглавие: Въздействие на финансовата децентрализация върху икономическия растеж в новите страни членки
Резюме:

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ

Николай Патонов

Цел на настоящата разработка е анализ на въздействието на финансовата децентрализация върху икономическия растеж в новите страни-членки на ЕС. Емпиричното изследване се основава на метода на регресионния анализ, при което нормата на нарастване на БВП е възприета като зависима променлива, а показателите за финансова децентрализация – като независими. Резултатите подкрепят постулатите на теорията и конвенционалната икономическа логика за
положителното въздействие на финансовата децентрализация върху икономическия растеж.

Пълен текст - pdf: PDF document 15 Въздействие на финансовата децентрализация върху икономическия растеж в новите страни членки.pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Диана Иванова
Заглавие: Влиянието на Кремъл върху промените в Чехословакия в периода 1987-1993 г.
Резюме:

ВЛИЯНИЕТО НА КРЕМЪЛ ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ В ПЕРИОДА 1987-1993 Г.

Гл. ас. д-р Диана Иванова

През втората половина на ХХ век Съветският съюз играе изключително важна роля за процесите, протичащи в Чехословакия. През 1948 г. насилствено налага на страната сталиновия политически и икономически модел, през 1968 г. е в основата на чуждестранната интервенция, осуетила опита за неговото демократизиране, а в края на 80-те години отново Москва прави възможна безусловната му смяна. От 1987 до 1993 г. влиянието на Кремъл върху събитията в икономически най-стабилната страна от Източна Европа претърпява сериозна еволюция. Тъй като Чехословакия е в съветската сфера на влияние, до отказа на Горбачов от доктрината “Брежнев” (официално това става на срещата в Малта от началото на декември 1989 г.), съвсем логично, съветската дипломация е изключително активна и контролира случващото се в Прага, докато след падането на комунистическия режим нейното влияние върху прехода е много по-ограничено. Съветският фактор има основна заслуга за самата смяна на системата, правейки я възможна. Последователната политика на Москва по отношение на хардлайнерите в Прага до голяма степен осигурява
бързия демонтаж на стария режим и създава условия за сравнително безболезнения чехословашки преход. След като е сложен край на “нормализацията”, съвсем естествено, политиците в Прага решават да
скъсат с миналото и да се обвържат със Запада. Изправен пред собствените си вътрешнополитически проблеми, СССР (след 1991 г. Русия) не може да влияе съществено върху прехода на Чехословакия, а се опитва да отстоява своите интереси в променената геополитическа ситуация на Стария континет.

Пълен текст - pdf: PDF document 16 Влиянието на Кремъл върху промените в Чехословакия в периода 1987-1993 г..pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Д-р Илко Дренков
Заглавие: Британските дипломатически представители в България 1919 – 1941 г.
Резюме:

БРИТАНСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
1919 – 1941 Г.

Д-р Илко Дренков

Настоящата статия представя в синтезиран вид най-важното и характерното за британските дипломатически представители в периода между двете световни войни. Анализът посочва отделни действия и реакции на служителите на британския Форин офис, свързани с политиката на България и процесите в Югоизточна Европа и Балканите, които протичат по време на съответния мандат. Отделните исторически събития налагат различна динамика в дипломатическите отношения на двете страни, но като водеща нишка се очертава желанието на България да постигне мирна ревизия на договореностите от Парижката мирна
конференция, докато Великобритания се стреми да запази статуквото, наложено там. Британските дипломати показват различна степен на подготвеност и активност, и като водеща личност за периода се откроява Сидни Уотърлоу.

Пълен текст - pdf: PDF document 17 Британските дипломатически представители в България 1919 – 1941 г..pdf

Година: 2013 Брой: 1 и 2
Автор/и: Demeter Gábor
Заглавие: Geopolitical Aspects of Alliance Politics of Powers in the Balkans 1878 – 1913
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 18 Geopolitical Aspects of Alliance Politics of Powers in the Balkans 1878 – 1913.pdf