Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Борис Щурков
Заглавие: Политика за сигурност на националната държава
Резюме:

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА

Докторант Борис Щурков, УниБИТ

 

Резюме:

Сигурността не е самостоятелна наука и не съществува единна теория на сигурността, но тя присъства, повлияна е и влияе на социума и научните области, кореспондиращи с неговото съществуване. Политиката за сигурност и социалните, икономически и политически процеси са взаимнозависими, но също така тя е и експлицитен фактор в международните отношения. За това е необходимо в политиката за сигурност задължително да присъства отчитането на геополитическия контекст.

Ключови думи: политика за сигурност, национална сигурност, национална държава, глобализация, геополитика.

 

 

NATIONAL STATE SECURITY POLICY

Doctoral student, Boris Shturkov, UNIBIT

 

Abstract:

Security is not an independent science and there is no single theory of security, but it is present, influenced, and influences society and the scientific fields corresponding to its existence. Security policy and social, economic and political processes are interdependent, but it is also an explicit factor in international relations. For this, it is necessary to take into account the geopolitical context in the security policy.

Keywords: security policy, national security, nation state, globalization, geopolitics.

Пълен текст - pdf: PDF document 6-Политика за сигурност на националната държава.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Явор Симов
Заглавие: Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност
Резюме:

МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В ЕС КАТО ОТГОВОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

 

Докторант Явор Симов, Катедра „Международно право и международни отношения“, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Резюме: 
Европейският съюз е организация, която може да използва широк набор от инструменти (политически, дипломатически, икономически, финансови, консулски, юридически) в отговор на криза. Процесът на ЕС за управление и планиране на кризи трябва да може ефективно да прилага цялата гама от инструменти и възможности, с които разполага, и по този начин да допринася за утвърждаването на ЕС като глобален актьор в опазването на сигурността и мира. 
Ключови думи: национална сигурност, управление на кризи, рискове, ЕС. 
 
 
A MODEL OF AN EU CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN RESPONSE TO CONTEMPORARY CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY
 

PhD Student, Yavor Simov, Department of International Law and International Relations, South-West University “NeofitRilski”

 
Abstract: 
The European Union is an organization that can use a wide range of instruments (political, diplomatic, economic, financial, consular, legal) in response to a crisis. The EU crisis management and planning process must be able to effectively implement the full range of tools and capabilities at its disposal and thus contribute to the EU's recognition as a global player in security and peacekeeping.
Keywords: national security, crisis management, risks, EU. 
Пълен текст - pdf: PDF document 7-Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Явор Симов
Заглавие: Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност
Резюме:

МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В ЕС КАТО ОТГОВОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

 

Докторант Явор Симов, Катедра „Международно право и международни отношения“, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Резюме: 
Европейският съюз е организация, която може да използва широк набор от инструменти (политически, дипломатически, икономически, финансови, консулски, юридически) в отговор на криза. Процесът на ЕС за управление и планиране на кризи трябва да може ефективно да прилага цялата гама от инструменти и възможности, с които разполага, и по този начин да допринася за утвърждаването на ЕС като глобален актьор в опазването на сигурността и мира. 
Ключови думи: национална сигурност, управление на кризи, рискове, ЕС. 
 
 
A MODEL OF AN EU CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN RESPONSE TO CONTEMPORARY CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY
 

PhD Student, Yavor Simov, Department of International Law and International Relations, South-West University “NeofitRilski”

 
Abstract: 
The European Union is an organization that can use a wide range of instruments (political, diplomatic, economic, financial, consular, legal) in response to a crisis. The EU crisis management and planning process must be able to effectively implement the full range of tools and capabilities at its disposal and thus contribute to the EU's recognition as a global player in security and peacekeeping.
Keywords: national security, crisis management, risks, EU. 
Пълен текст - pdf: PDF document 7-Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Георги Стоев
Заглавие: Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата: от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство
Резюме:

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ АНТАГОНИЗЪМ ДО ПОСТИГАНЕТО НА (КРЕХКО) РАЗБИРАТЕЛСТВО

 

Георги Стоев, редовен докторант в Института за държавата и правото при Българска академия на науките

 

Резюме:

Настоящата статия има за цел да очертае развитието на международното сътрудничество по изменението на климата от самото му начало до последните няколко години от неговото развитие, като се спре на ключовите международни споразумения, които бяха постигнати в тази област. Чрез обобщението и анализа на повечето важни етапи от извървения път на международната общност статията желае да покаже, че въпросите, свързани с климатичните промени, са в центъра на днешните международни отношения.

Ключови думи:Изменение на климата, международни отношения, международни климатични споразумения.

 

 

A BRIEF OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL COOPERATION ON CLIMATE CHANGE: FROM THE GEOPOLITICAL ANTAGONISM TO REACHING (FRAGILE) UNDERSTANDING

 

Gueorgui Stoev, Ph. D. candidate – Institute of the State and the Law at the Bulgarian Academy of Science

 

Abstract:

The current article aims to outline the evolution of the international cooperation on climate change from its inception to the last few years of its development, focusing on the key international agreements that have been reached in this area. By summarising and analysing most of the key milestones along the way, the article wishes to show that climate change issues are at the heart of today's international relations.

Key words: Climate change, international relations, international climate agreements.

Пълен текст - pdf: PDF document 8-Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата, от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2020-br-1.jpg

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: redkolegia
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document red-kolegiya.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

 Съдържание

 

Проф. д-р Искра Баева

Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз / 12

 

Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова

Нови медийни компетенции в университетското образование / 31

 

Д-р Станислав Станев

Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани / 46

 

Д-р Албена Иванова

Принципите на обществените поръчки, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз / 60

 

Д-р Мартин Захариев, Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова

Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на Общия регламент за защита на данните / 74

 

Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, д-р Светослава Димитрова

Програма за устойчиво развитие на Световната организация за интелектуална собственост / 101

 

Рецензии

 

Гл. ас. д-р Диана Иванова

Никола Аврейски. История на европейската идея / 114

 

Докторанти в науката

 

Диана Кареновна Папоян

Положението на турските арменци след Берлинския конгрес (1/13 юни – 1/13 юли 1878 г.) и причините за резервираното отношение на Русия към тях / 121

 

Георги Тодоров

Териториални планове и договорености между Великите сили за съдбата на следвоенна Германия / 139

 

Радослав Тодоров

Теоретико-методологични аспекти на геополитиката / 152

 

Нашите автори / 175

Пълен текст - pdf: PDF document съдържание.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Искра Баева
Заглавие: Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз
Резюме:

КАК „ОТЛИЧНИЧКИТЕ“ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА СТАНАХА ПРОБЛЕМ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Проф. д-р Искра Баева

 

Резюме: Статията е посветена на един от аспектите на прехода на бившите страни от Източния блок към парламентарна демокрация и пазарна икономика, а именно – преориентацията на бившите социалистически страни от Изток на Запад. Ударението е поставено върху спецификите на интеграционните процеси в страните от Централна Европа, за разлика от тези в балканските държави. Потърсен е отговор на въпроса защо трите най-успешни страни в трансформациите – Полша, Унгария и Чехия, след като изминават толкова успешно пътя към Европейския съюз, постепенно се превръщат в негови критици.

Ключови думи: Централна Европа, интеграция, Европейски съюз, преход, отношения Изток – Запад, регионални обединения, евроскептицизъм

 

HOW THE „EXCELLENTS“ FROM CENTRAL EUROPE BECAME A PROBLEM FOR THE EUROPEAN UNION

 

Prof. Iskra Baeva, PhD

 

Abstract: The article is devoted to one of the aspects of the transition of the former Eastern Bloc countries to the parliamentary democracy and market economy, namely - the reorientation of the former socialist countries from East to West. The emphasis is on the specifics of the integration processes in the countries of Central Europe, in contrast to those in the Balkan countries. It is sought an answer to the question why the three countries with the most successful transformation – Poland, Hungary and the Czech Republic, are gradually becoming the European Union critics after passing so successfully on the road to the West.

Keywords: Central Europe, integration, European Union, transition, East-West relations, regional alliances, Euroscepticism

Пълен текст - pdf: PDF document Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз.pdf

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова
Заглавие: Нови медийни компетенции в университетското образование
Резюме:

Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова, Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София

 

Резюме: Въведение: Информационното общество на XXI век ускорява темповете на развитие на интелектуалната дейност на човека. Многообразието на платформите, чрез които се разпространява медийно съдържание, цифровизацията и дигитализацията променят медийната култура на обществото. Бъдещето е ориентирано към транскултурно мислене, позитивна образователна среда и ефективно кариерно развитие. В контекста на взаимодействие между образование, икономика, иновации от особено значение за тяхната успешна реализация е интелектуалноправната грамотност, в частност авторското право и сродните му права, в университетска среда. Изследваната проблематика придобива актуалност с оглед повишената роля и значение на медиите в XXI век и все по-натрапчиво очертаващата се тенденция за свободно използване на журналистическите материали в дигиталното пространство с комерсиална цел. Обект на изследването са конкретните проявления на взаимодействието между създателите на медийни продукти, тяхната роля като автори на знание, информация и култура за обществото и за преодоляване на дигиталното разделение и изолация и необходимостта това да е обвързано със съблюдаване на авторското право и сродните му права.

Представяне: Законовите права на авторите на творческите продукти в медиите са правата на интелектуална собственост. До момента в България няма проведено изследване за установяване на авторскоправната компетентност на студентите, обучаващи се в специалности като журналистика, медии, връзки с обществеността, комуникации. Наблюденията показват, че тази компетентност не е на необходимото ниво, съществува реална нужда от допълнителни знания и обучение. Не се познават и съществуващите модели и добри практики в Европа и в света. Към момента учебните планове на студентите не предлагат обучение, свързано с авторскоправната грамотност в медиите. Това поражда необходимостта от разработването на обучителни програми, които да осигурят информационния комфорт на авторите и доверие за истинност у потребителите на медийно съдържание. 

Целта на настоящата статия е да представи научноизследователската и практическата дейност, свързани с формирането на авторскоправна компетентност на студентите. Научното изследване е насочено към формирането на авторскоправна грамотност на обучаващите се, с което да получат нови знания и споделени ценности, повишаване качеството на обучението във висшето образование в Република България, изследване на медийната и културна среда като така се очаква, че изследването ще има принос и в това, държавата да се придвижи на по-горни места в класацията за свобода, плурализъм и демокрация в медиите.

Методология: Настоящият доклад прави изследване, свързано с формирането на авторскоправна грамотност на студенти, обучаващи се в специалности по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ, и студенти, обучаващи се в сходни специалности в други висши училища, проучва предлаганото от висшето образование образователно съдържание и програми, отговарящи на този спектър от знания и компетенции. Тенденцията се установява чрез анкетно проучване, за да се проследи фактологичната информация на нивото на информираност по проблемите, свързани с авторскоправната грамотност на обучаващите се.

Заключение:Създаването на условия за развитие на креативно мислене и авторскоправна компетентност в областта на медиите в университетска среда ще допринесе за по-висока конкурентоспособност на обучаващите се на пазара на труда и за утвърждаване на активно гражданско общество. Ще започне диалог за изграждане на стабилна медийната екосистема, която да поощрява прилагането на правата на интелектуална собственост в медийната индустрия. 

Ключови думи: журналистика, електронни и традиционни медии, интелектуална собственост, право, медийна индустрия, авторско право.

 

NEW MEDIA COMPETENCIES IN UNIVERSITY EDUCATION

 

Prof. PhD Tereza Trencheva, Assist. Prof. PhD Evelina Zdravkova, Department “Library Management and Archival Studies”, University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

 

Abstract:Introduction: The information society of the 21st century accelerates the pace of development of the human intellectual activity. The diversity of platforms through which media content is disseminated, digitazion and digitalisation are changing the media culture of society. The future is oriented towards transcultural thinking, a positive educational environment and effective career development. In the context of interaction between education, economy, innovations, and of particular importance for their successful implementation is the intellectual literacy, in particular copyright and related rights, in a university environment. The investigated issues are becoming more relevant in view of the increased role and importance of the media in the 21st century and the increasingly obsessive tendency for the free use of journalistic materials in the digital space for commercial purposes. The object of the research is the concrete manifestations of the interaction between the creators of media products, their role as authors of knowledge, information and culture for the society and overcoming the digital divide and isolation and the need to be bound by the respect of copyright and related rights.

Presentation: The legal rights of authors of creative products in the media are intellectual property rights. So far, no research has been conducted in Bulgaria to establish the copyright competence of students training in the fields of journalism, media, public relations, communications. Observations show that this competence is not at the necessary level, and there is a real need for additional knowledge and training. Existing models and best practices in Europe and in the world are also unknown. At the moment, the curricula of students do not offer training related to copyright literacy in the media. This raises the need to develop training programs to ensure the informational comfort of the authors and the trust for truthfulness among media users.

The goal of this paper is to present the research and practical activities, related to the formation of student’s copyright comptency. The scientific research is aimed at the formation of copyright literacy of the students, with which they can gain new knowledge and shared values, improve the quality of education in higher education in the Republic of Bulgaria, study of the media and cultural environment, so it is expected that the research will contribute and in that the state moves to higher places in the ranking of freedom, pluralism and democracy in the media.

Methodology: This paper makes a study related to the formation of copyright literacy of students training in the professional field “Social Communications and Information Sciences” at ULSIT and students training in similar specialties in other higher education institutions, examines the educational content offered by higher education and programs that meet this range of knowledge and competencies. The trend is identified through a questionnaire survey, in order to track factual information at the level of awareness of issues related to copyright literacy of learners.

Conclusion: Creating conditions for the development of creative thinking and copyright competency in the field of media in a university environment will contribute to a higher competitiveness of learners in the labor market and to the promotion of an active civil society. A dialogue will be launched to build a stable media ecosystem that encourages the enforcement of intellectual property rights in the media industry.

 

Keywords: Journalism, Electronic and Traditional Media, Intellectual Property, Law, Media Industry, Copyright.

Пълен текст - pdf: PDF document Нови медийни компетенции в университетското образование.pdf