Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Докторант Александър Янков
Заглавие: Някои аспекти в практиката на ЕСПЧ срещу речта на омразата
Резюме:

НЯКОИ АСПЕКТИ В ПРАКТИКАТА НА ЕСПЧ СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

 Докторант Александър Янков,Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

Резюме:

Речта на омразата понякога може да се проявява и под формата на публично отричане, омаловажаване или реабилитация на престъпления срещу човечеството и военни престъпления или възхваляване на лица, осъдени за извършване на такива престъпления. В статията се застъпва тезата, че съдебната практика на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) относно речта на омраза, включително в интернет, е в процес на развитие, който включва балансиране на различни права и свободи: забраната за дискриминация, неприкосновеността на личния живот и свободата на изразяване. Авторът също така в сравнителен план разглежда и двата съществуващи модела на противодействие срещу речта на омразата, а именно европейския и американския подход.

Ключови думи: Реч на омраза, ЕСПЧ, противодействие срещу речта на омразата.

 

SOME ASPECTS OF THE ECHR CASE-LAW IN RELATION TO THE HATESPEECH

 Alexander Yankov, PhD candidate, Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract:

Hate speech can sometimes also take the form of public denial, belittlement or rehabilitation of crimes against humanity and war crimes or praise of persons convicted of such crimes. The article argues that the case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR) on hate speech, including on the internet, is still under development that involves balancing different rights and freedoms: discrimination, privacy and freedom of expression. The author also comparatively examines both existing models of countermeasures against hate speech, namely the European and American approaches.

Key words: Hate speech, ECtHR, countering the hate speech.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Някои аспекти в практиката на ЕСПЧ срещу речта на омразата.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: Договор за Европейския съюз
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Договор за Европейския съюз.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Нашите автори.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2021-br-1.jpg

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1.redkolegiya.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание

 

Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Камен Алексиев
Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник - физическо лице“ / 7

 Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова
Тенденции и приоритети по Източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г. / 19

Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова
Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа / 30

Доц. д.н. Владислав Лазаров
Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства / 48

 Доц. д-р Пламен Богданов
Организация на националната сигурност на САЩ / 55

 д-р Радослав Тодоров
Трансатлантически отношения – състояние и перспективи / 66

 Докторант Пламен Русев
Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия / 89

 In Memoriam / 104

 Нашите автори / 105

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2.sadarzhanie.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Камен Алексиев
Заглавие: Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник - физическо лице“
Резюме:

Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник – физическо лице“

 

Проф. д.т.н. Веселин Целков, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

Докторант Камен Алексиев, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 Резюме:

В настоящия доклад е разгледана защитата на физическите лица при взаимодействието „електронна медия – посредник – физическо лице“ в контекста на изискванията на Обшия регламент за зашита на личните данни. Дефиниран е общ модел на взаимодействие и са изследвани въпросите за обработваните лични данни, защитата на правата и личните данни на физическите лица.

Ключови думи: Общ регламент за защита на личните данни, електронни медии, права на физическите лица, модели на взаимодействие.

 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIVIDUALS IN THE MODEL OF INTERACTION "ELECTRONIC MEDIA – INTERMEDIARY – INDIVIDUAL"

 

Professor D. Sc.Veselin Tselkov, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, University for Library Studies and Information Technologies

PhD student Kamen Alexiev, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, University for Library Studies and Information Technologies

 

Abstract:

This report examines the protection of individuals in the "electronic media - intermediary - individual" interaction in the context of the requirements of the General Data Protection Regulation. A general model of interaction is defined and the issues of processed personal data, protection of the rights and personal data of individuals are studied.

Key words: General regulation for personal data protection, electronic media, rights of individuals, interaction models.

Пълен текст - pdf: PDF document 1-Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник – физическо лице“.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова
Заглавие: Тенденции и приоритети по Източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г.
Резюме:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТИ ПО ИЗТОЧНОСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ МАРШРУТ СЛЕД СЪБИТИЯТА В АФГАНИСТАН ПРЕЗ 2021 Г.

Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова, Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

 Резюме:

Статията разглежда актуални проблеми на граничния и миграционния контрол в контекста на събитията в Афганистан след септември 2021 г., когато силите на НАТО се изтеглиха от страната. Анализът се базира на основните тенденции по Източносредиземноморския маршрут и ролята на България на външните граници на ЕС. Изведени са основните приоритети на граничния и миграционния контрол в контекста на досегашните характеристики на миграционния поток от Близкия Изток към Европа и са добавени подходите след завземането на властта от талибаните в Афганистан.

Ключови думи: граничен и миграционен контрол, Източносредиземноморски маршрут, Афганистан, външни граници на ЕС.

 

TRENDS AND PRIORITIES ON THE EASTERN MEDITERRANEAN ROUTE AFTER THE EVENTS IN AFGHANISTAN IN 2021

 Prof. Vladko IvanovPhD, Anita Shtereva, Vesela Tokova, Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

 Abstract:

The article examines current issues of border and migration control in the context of events in Afghanistan since September 2021, when NATO forces withdrew from the country. The analysis is based on the main trends along the Eastern Mediterranean route and Bulgaria's role at the EU's external borders. The main priorities of border and migration control in the context of the current characteristics of the migration flow from the Middle East to Europe are outlined and the approaches after the seizure of power by the Taliban in Afghanistan are added.

Keywords: border and migration control, Eastern Mediterranean route, Afghanistan, EU external borders.

Пълен текст - pdf: PDF document 2-Тенденции и приоритети по източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г..pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова
Заглавие: Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа
Резюме:

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЗО/ЕВРОПА

 Проф. д-р Габриела Белова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Гл. ас. д-р Анна Христова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

 Резюме:

Изменението на климата, изразяващо се в повишаването на температурите и променящите се метеорологични модели, има определени последици, свързани със загуба на благоприятното физическо и психическо състояние на индивида или производителността му. Авторите разглеждат последните документи на СЗО/Европа, в които се анализират важни фактори като екстремните топлинни вълни, движението на въздушните маси, променените модели на валежите, топенето на арктическия лед и затоплянето на световния океан и тяхното влияние върху здравния статус на населението на Европа, а именно увеличаването на сърдечно-съдовите, респираторните и някои инфекциозни заболявания. Обърнато е внимание и върху последици като измененията в продоволствената сигурност, икономическото неравенство и състоянието на уязвими групи хора.

Ключови думи: изменение на климата, здраве, продоволствена сигурност, неравенство.

 

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE HEALTH THROUGH THE PRISM OF WHO/EUROPE

 Prof. Gabriela Belova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

Chief Assistant Anna Hristova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

 Abstract:

Climate changes, such as rising temperatures and changing weather patterns, have certain consequences associated with the loss of individual’s favorable physical and mental health or productivity. The authors review recent WHO/Europe documents that analyze important factors: extreme heat waves, air mass movement, changed precipitation patterns, melting Arctic ice and global warming, and their impact on the health status of Europe’s population, namely increase in cardiovascular, respiratory and some infectious diseases. The consequences like worsening of food security, economic inequality and the situation of vulnerable groups have also been addressed.

Key words: climate change, health, food security, inequality.

Пълен текст - pdf: PDF document 3-Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО-Европа.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Доц. д.н. Владислав Лазаров
Заглавие: Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства
Резюме:

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РАКУРСА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Доц. д.н. Владислав Лазаров, катедра „Национална сигурност“, факултет „Информационни науки“, УниБИТ

Резюме:

Изработване на универсален модел за сигурност днес, в глобалната епоха, характеризираща се с доминираща роля на контрола върху ресурсите спрямо контрола върху пространството, е невъзможно поради перманентните противоречия между глобалните играчи на полето на съвременните международни отношения. В духа на съвременните рискове и заплахи за сигурността е необходима промяна на основната философия на анализ и действие – от „сигурност чрез сила“ към „сигурност чрез интеграция“.

Ключови думи: национална сигурност, предизвикателства, рискове, геополитика, международни отношения, стратегически ресурси.

 

NATIONAL SECURITY IN THE PERSPECTIVE OF MODERN GEOPOLITICAL CHALLENGES 

Assoc. Prof. Dr. Sc., Vladislav Lazarov, National Security Department at the Information Sciences Faculty of the University of Library Studies and Information Technologies 

Abstract:

Developing a universal model of security today, in the global era, characterized by the dominant role of resource control over space control, is impossible due to the permanent contradictions between global players in the field of modern international relations. In the spirit of modern security risks and threats a change in the basic philosophy of analysis and action is needed - from "security through force" to "security through integration".

Keywords: national security, challenges, risks geopolitics, international relations, strategic resources.

Пълен текст - pdf: PDF document 4-Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства.pdf