Текущ Брой

 Съдържание

 Проф. д-р Георги Близнашки
Американската конституция от 1787 година / 7

 Доц. д-р Диана Ковачева
Има ли връзка между корупцията и правата на човека? / 65

 Доц. д-р Николай Марин, гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС / 90

 Гл. ас. д-р Надежда Кръстева
Добри европейски практики за защита на детето от киберпрестъпления / 97

 Гл. ас. д-р Иво Цеков
Пренаселеност: причини, ефекти и решения / 113

 Милица Караджова-Манова
Необходимостта от електронно здравеопазване в развиващите се европейски страни – опасности и възможности / 126

 Жанета Петкова
Международноправна уредба на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица / 133

 Петя Марчева, Любомира Евтимова
Европейска агенция за гранична и брегова охрана – институционален механизъм за овладяване на миграционния натиск / 144

 Нашите автори / 154  

Последно модифициране: вторник, 26 февруари 2019, 14:54