Публикации

.

Година: 2011
Брой: 1
Автор/и: Николаос Мерцанидис
Заглавие: Либералната междуправителственост и нейните противници
Резюме:

ЛИБЕРАЛНАТА МЕЖДУПР АВИТЕЛСТВЕНОСТ И НЕЙНИТЕ ПРОТИВНИЦИ

Николаос Мерцанидис

Водейки началото си от парадигмата на реализма в международните отношения и дълбоко повлияна от американския бихевиоризъм през петдесетте и шейсетте години на двадесети век, междуправителствеността е традиционна теория, отнасяща се към явлението европейска интеграция. Първият въпрос, поставен за
разглеждане, е дали на тази доминантна парадигма не се гледа критично. Отговорът е очевиден, т.е. всичко се критикува и тази теория не е изключение от правилото. В първата част на статията исторически се описава развитието на междуправителствеността, а втората част се занимава с някои от най-важните контрааргументи в опит да се определи дали на гореспоменатия въпрос, който е централен за статията, се отговаря положително или отрицателно.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Либеральная межправительственость и ее противники.pdf