Публикации

.

Година: 2011
Брой: 1
Автор/и: Елина Петранова
Заглавие: Последното решение в историята на Съда на Европейските общности и зашитата на основните права и свободи
Резюме:

ПОСЛЕДНОТО РЕПIЕНИЕ В ИСТОРИЯТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБIЦНОСТИ И ЗАIЦИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ

Елина Петранова

Статията проследява развитието на един от най-интересните казуси, превърнал се в емблематичен както за националното ни правораздаване, така и за европейското. Това е случаят „Кадзоев", познат още като последното решение по дело в историята на СЕО (преди влизане в сила на Договора от Лисабон). Делото е образувано по преюдициално запитване от Административен съд София-град относно тълкуването на чл. 15, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО за обпщте стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Тълкуването и решението на СЕО създават практика, която ще бъде използвана многократно в работата на СЕС и която е първият опит за предварително адаптиране на съдебната практика към съществените промени в режима на защита на правата на човека вследствие на Договора от Лисабон.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Последнее решение в истории Суда европейских сообществ и защита основных прав и свобод.pdf