Публикации

.

Година: 2019
Брой: 2
Автор/и: Проф. д.ю.н. Антон Т. Гиргинов
Заглавие: Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия / 9
Резюме:

КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СОМАЛИЯ

Проф. д. ю. н. Антон Т. Гиргинов

Резюме: Настоящата статия разглежда два проблема на международното правно сътрудничество със Сомалия – една от държавите в Източна Африка. Те се отнасят до Конституцията на същинска Сомалия и до Конституцията на Сомалиленд. Първият проблем засяга пасивната (експортната) екстрадиция. Той е породенот остарялото разбиране за екстрадиционното производство в Сомалияи отнесъответствието на двете Конституции по въпроса за предаването на собствени граждани. Вторият проблем засяга помилването на затворници, трансферирани в Сомалиленд, за да доизтърпят неизпълнената част от наказанието, наложено им в трансфериралата ги държава. Проблемът е породен от неправилното разбиране на съдържанието и юридическата сила на международните споразумения, които уреждат трансфера на затворници.

 

CONSTITUTIONAL PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION WITH SOMALIA

 

Prof. Anton T. Girginov, Dr. Sc.

 

Abstract: This paper addresses two problems of the international judicial cooperation with Somalia, one of the countries in East Africa. They are related to the Constitution of Somalia and the Constitution of Somaliland. The first problem concerns the passive (the export) extradition. It derives from the outdated understanding of the extradition proceedings in Somalia and the discrepancy between the two Constitutions on this issue. The second problem concerns the pardon of prisoners, transferred to Somaliland to suffer the unapplied part of their punishment imposed in the transferring country. The problem derives from the inappropriate understanding of the contents and the legal force of the international agreements, governing the transfer of prisoners.

Keywords: Constitution of Somaliland, extradition proceedings, international agreements.

Пълен текст - pdf: PDF документ Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия.pdf