Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и: Д-р Петър Тодоров
Заглавие: Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР
Резюме:

ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО КАТЕГОРИИ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МВР

 

Д-р Петър Тодоров Тодоров, ст. преподавател в Академия на МВР

 Резюме: В статията са разгледани понятията правов ред, обществен ред и обществена безопасност. Анализирано е тяхното значение в дейността на органите на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на общественото спокойствие и правата на гражданите. Направен е опит да се определят родовите особености на всяко понятие, като същевременно се покаже тясната взаимовръзка помежду им.  

Ключови думи:правов ред, обществен ред, обществена безопасност, министерство на вътрешните работи.

 

THE PUBLIC ORDER AND THE RELATED CATEGORIES IN THE ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES OF THE MINISTRY OF INTERIOR

 

Petar Todorov Todorov, PhD, Senior Lecturer at the Academy of the Ministry of Interior

Abstract: The article discusses the concepts of legal order, public order and public security. Their importance is analyzed in the activities accomplished by the Ministry of Interior to ensure public peace and citizens' rights.

An attempt has been made to identify the generic features of each concept while showing close interrelation between them.

Keywords: Legal order,public order, public security, Ministry of Interior.

Пълен текст - pdf: PDF document Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР.pdf