Публикации

.

Година: 2007
Брой: 4
Автор/и: Йоанис Стрибис
Заглавие: Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското Икономическо сътрудничество
Резюме:

НАРАСТВАЩАТА ГРИЖА ЗА СИГУРНОСТТА В РАМКИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Йоанис Cтpuбuc

Краят на Студената война беше белязан от'подновения,интерес към регионалното и подрегион'itлното сътрудничество; довело в последствие дО Появата на нови регионални сш;~разуменИЯ й орrайй'ЗацИИ. Лрез '1Ч92 r. 11 държави от'еднапо-широкообхватна черноморска зона решават да споделяни личния си опит, Поставяйки начаЛОто на Черноморското икоiюмическо. сътрудничество, което ;да функционира като неформален -И отворен за пром•ени и предложения форум на сътрудНйчееfво, пред който стоят амбициозните Цели да се постигне по-високо ниво на развитие и всеобхватност на дйустранното И многостранното сътрудничество, да се. подпомогне.: Икономическият, ·технологичният и··социаилният прогрес на страните и да се насърчава·пазарнаtа икономика и свободната инициатива: Няколко Години по-късно страните участнички осъзнават, че, за да постигнат тези цели, ОЧИС ще трябва да основе постоянни йнституций и затова решават да трансформират институциите на ОЧИС 'В пълноценно ·Функциониращи международни орrанизации с международен юридически статут. За тази цел те подписват учредителен договор, Хартата на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, в Ялта на 5 ЮНИ 1998 г., Хартата влИза в сила на 1 май 1999 'r., Статията третира проблема за потенциала на ОЧИС да осигурява сигурност в региона. Набляга се найвече на документацията и на изследването на законовите клаузи и положения, както и на други законово задължаващи документи ( едностранни актове на ОЧИС, международдни споразумения, установени в рамките на ОЧИС), които формират институционалния и законов капацитет на ОЧИС, що се отнася до ангажиментите му пo отношение лроблемите на сигурността.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Нарастващата грижа засигурността в рамките на Черноморското Икономическо сътрудничество.pdf