Публикации

.

Година: 2009
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Ибрахим Ялъмов
Заглавие: Ислям и демокрация
Резюме:

ИСЛЯМ И ДЕМОКРАЦИЯ

Доц. д-р Ибрахим Ялъмов

В статията накратко се разглежда въпросът за взаимоотношението между религия и демокрация. Основната авторска идея е, че в ислямската политическа доктрина съществуват редица принципи като за халифата,шура (съвещателен .орган), справедливост, предоставяне на властта на компетентни хора и т.н., чието съвременно тълкуване дава ново звучене на предписанията за източника и легитимноста на властта. Особено важно еновото схващане за човешките права и свободи. Чрез този подход се обосновава възможността за формиране на една демократическа политическа система, която ще съпостави класическите ценности с
ислямските.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Ислям и демокрация.pdf