Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Радослав Тодоров
Заглавие: Теоретико-методологични аспекти на геополитиката
Резюме:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГЕОПОЛИТИКАТА

 

Докторант Радослав Тодоров, Университет по Библиотекознание и информационни технологии

 

Резюме: Геополитиката трябва да се разглежда като област на социологични и политологични знания, а също като неразделна част от съвременния стратегически анализ на световната икономика и международните отношения. Геополитиката, от една страна, изучава цивилизациите, културите и етносите, техните социологически признаци и свойства, а от друга страна, ги изследва като политически единици, т.е., като държави, империи и военно-политически блокове.

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF GEOPOLITICS

 

PhD-Candidate Radoslav Todorov, University of Library Studies and Information Technologies

 

Abstract: Geopolitics should be considered as a field of sociological and political science knowledge, as well as an integral part of the modern strategic analysis of the world economy and international relations. Geopolitics, on one hand, studies civilizations, cultures and ethnic groups, their sociological features and properties, and on the other hand, studies them as political units, i.e., as states, empires and military-political blocs.

Пълен текст - pdf: PDF document Теоретико-методологични аспекти на геополитиката.pdf