Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Д-р Станислав Станев
Заглавие: Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани
Резюме:

ЕТНО-РЕЛИГИОЗНАТА ДИСКУСИЯ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ КАТО АСПЕКТ НА СИГУРНОСТТА НА РЕГИОНА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

 

Станислав Станев, доктор по международно право и международни отношения

 

Резюме: Етническият и религиозният въпрос са предмет на честа дискусия не само в рамките на обществото на Република Северна Македония, но и извън него (включително и особено в България). Значителната албанска общност в държавата, както и фактът, че по-голямата част от етническите албанци изповядват исляма, често е предмет на дискусии дали е налице предизвикателство за сигурността в региона на Западните Балкани, включително и дали има опасност за териториалната цялост на държавата. Значителна част от тези дискусии са чисто политически, имат за цел отправяне на послания към обществото и поради това в тях не намират място важни детайли от въпроса, които са от значение за правилния анализ.

Ключови думи: Македония, албанци, православие, ислям, териториална цялост

 

THE ETHNORELIGIOUS DISCUSSION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AS A SECURITY ASPECT OF THE WESTERN BALKANS' REGION

 

Stanislav Stanev, PhD in International Law and International Relations 

 

Abstract: The ethnic and religious issue is a subject of frequent discussions not only within the society of the Republic of Northern Macedonia but also outside it (including and especially in Bulgaria). The country's significant Albanian community, as well as the fact that the majority of ethnic Albanians profess Islam, are often debated as to whether there is a security challenge in the Western Balkans' region, including whether there is a threat to the country's territorial integrity. A significant part of these discussions are purely political, aimed at sending messages to the public and therefore do not contain important details of the issue that are crucial for proper analysis.

Keywords: Macedonia, Albanians, Orthodoxy, Islam, territorial integrity

Пълен текст - pdf: PDF document Етно-религиозната дискусия в Северна Македония като аспект на сигурността на региона на Западните Балкани.pdf