Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 ред.-колегия.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 ред.-колегия.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и: Проф. Тамаз Путкарадзе
Заглавие: Грузинската цивилизация и световните глобални процеси
Резюме:

ГРУЗИНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И СВЕТОВНИТЕ ГЛОБАЛНИ ПРОЦЕСИ

Проф. Тамаз Путкарадзе

В условията на задълбочаване на интеграционните процеси ролята и значението на Грузия в сближаването на кавказките народи и на стращпе, граничещи с този регион, стават все по-актуални. Процесът на сближаване произхожда от най-древни времена, от епохата на пътя ца коприната, но
ясно се вижда несъответствието между имперските култури, основани в дисперсивен етап от развитието на човечеството, и качествено новата ситуация през XXI век За промяна на ситуацията е необходимо принципно нова база на нормативна цивилизация, съдържаща междуетническите отношения. Включването на Грузия в този процес определя демократичните стъпки към диалог и съпоставимост на културите. Необходимо е също и формиране на обществено-национално мислене ·и научно-интелектуални традиции, за да се решат "локалните" и "глобалните" задачи. Но на това пречат етноконфликтите, сепаратистките и иредентистките тенденции, които доведоха до перманентна нестабилност в конфликтните региони на Грузия. Затова древните грузински земи Самачабло и Абхазия станаха "горещи точки" не само за Кавказ, но и за цял свят, което засили интереса на международната общност към този регион.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Грузинская цивилизация и мировые rлобальные процессы.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и: Доц. д. ик. н. Мария Чавдарова
Заглавие: Държавно управление на балканските страни. Quo vadis?
Резюме:

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ QUOVADIS?

Доц. д. ик н. Мapuя Чавдарова

Статията е посветена на властта, институциите и факторите на държавно управление в балканските страни. Разкриват се негативните ефекти на пазара като основен регулатор на обществените отношения и рамка за целите на държавното управление. Във връзка с това е акцентът върху разликата между системата за управление на отделна публична сфера (Managмent) и управлението на държавно ниво (Governance), което в съответствие с принципите и нормите за повишаване на социалната ефективност определя стратегията за развитие на балканските страни.Откроява се важната роля на първата държавна власт изпълнителната (правителството), и противоречивото взаимодействие на основните й функции - политическа и административна. Анализът на външните фактори е центриран върху дихотомията глобализация локализация, конкретизиран във варюшти, които са в ущърб на национално-държавния интерес. Той ерозира в името на либералната идея за глобализация на политиката (Politics) и преобразуването на балканските държави в транснационални мрежи за сътрудничество. Представени са Изследователски тези и прогнози за възможността балканските страни да се
развиват и управляват отвъд капитализма и либералната политическа
система.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Държавно управление на балканските страни. Quo vadi2 s.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и: Мая Вуковска
Заглавие: Скандинавският модел вече не е "златната среда": един поглед върху модела на социалната държава през призмата на социалните промени в Норвегия през последното десетилетие
Резюме:

СКАНДИНАВСКИЯТ МОДЕЛ ВЕЧЕ НЕ Е "ЗЛАТНАТА СРЕДА": ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ МОДЕЛА НА СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В НОРВЕГИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

Мая Вуковска

Статията представя накратко характерните черти и историята на т.нар. скандинавски модел преди да разгледа съвременното му състояние. Основният въпрос е защо социалната държава е в криза. Скептиците по отношение на модела изтъкват различни причини за това, сред които изпъкват липсата на достатъчно интеграция сред увеличаващия се брой имигранти и демографската ситуация в Скандинавия. Негативното влияние на тези два фактора върху скандинавския модел е погледнато най-вече през призмата на икономическата и социална ситуация в Норвегия презпоследните десетилетия.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Скандинавският модел вече не е златната среда един поглед върху модела на социалната държава през призмата на социалните промени в Норвегия през.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и: д-р Георги Георгиев
Заглавие: Проблеми в развитието на пазара на електричество в ЕС
Резюме:

ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В ЕС

д-р Георги Георгиев

Пазарът на електричество е сред малкото сектори на вътрешния пазар на Европейския съюз, които все още не са либерализирани напълно. Усилията на ЕК водят до бавен напредък към единен пазар на електричество, а съпротивта идва от възлови страни членки, които държат да водят собствени промишлени и енегийни политики. Има опасност поради технологичните особености на електроразпределението държавните монополи да бъдат заменени от частни без полза за крайните потребители, за което се натрупват примери. Опитът на България в това отношение налага преосмисляне на досегашната политика.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Проблеми в развитието на пазара на електричество в ЕС.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и: Проф. д. ucm. н. Трендафил Митев
Заглавие: Размисли върху някои теоретични опори на националноотговорната политика
Резюме:

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ ОПОРИ НА НАЦИОНАЛНООТГОВОРНАТА ПОЛИТИКА

Проф. д. ucm. н. Трендафил Митев

За основа на статията е послужило изказването ("Сказка") на автора на честването на неговата 60-годишнина, организирано от Македонския научен институт. Това е и част от обяснението на подчертано емоционалния стил на предлагания текст. С впечатляваща гражданска смелост и ангажираност проф. Тр. Митев коментира някои от най-важните проблеми на българската политика - главно външната. Специално внимание е отделено на българо-македонските отношения.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Размисли върху някои теоретични опори на националноотговорната политика.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и: Доц. д-р Петя Пачкова
Заглавие: Теорията за държавния капитализъм - недолюбвана и неизползвана
Резюме:

ТЕОРИЯТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ - НЕДОЛЮБВАНА И НЕИЗПОЛЗВАНА

Доц. д-р Петя Пачкова

Статията е посветена на въпроса за интерпретирането на същността и ролята на "социализма". Коментира се отношението на редица автори, които използват обяснителната схема за "държавния социализъм" и "тоталитаризма" в опита си да обяснят социалната същност на обществото преди 1989 г. в България и другите бивши "социалистически" страни. Анализират се причини, които демотивират авторите да възприемат концепцията за "социализма" като "държавен капитализъм".

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Теорията за държавния капитализъм - недолюбвана и неизползвана.pdf

Година: 2010 Брой: 3
Автор/и: Дейвид Пикъс
Заглавие: Дилемата на Обама в Афганистан
Резюме:

ДИЛЕМАТА НА ОБАМА В АФГАНИСТАН

Дейвид Пикъс

В статията си Дейвид Пикъс прави опит да даде обяснение за настоящата дилема в Афганистан, пред която е изправена администрацията на президента Обама. Той посочва кои според него са главните политически, географски и исторически параметри на проблема, без обаче да се ангажира с декларирането на единствено възможния път за неговото разрешаване. Авторът търси мотивация в действията на администрацията на Обама в контекста на политиката, провеждана от предшественика му Буш, и отбелязва сходните точки в дневния ред и на двете администрации: сваляне на талибаните от власт, край на местната военна диктатура и интегриране на вече мирен Афганистан в структурите на западноориентираната Централна Азия и на световната карта изобщо. Понататък Пикъс припомня някои емблематични моменти от историята на Афганистан, на базата на които може да се предположи какво ще бъде понататъшното развитие на ситуацията в района. В заключение авторът дава песимистична прогноза за дълготраен успех в Афганистан поради невъзможността да се преодолее за кратко време моделът на изолация и да се налага насилствено социално единение в страна, в която от край време зее голяма етническа и лингвистична пропаст.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Дилемата на Обама в Афганистан.pdf