Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Искра Баева
Заглавие: Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз
Резюме:

КАК „ОТЛИЧНИЧКИТЕ“ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА СТАНАХА ПРОБЛЕМ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Проф. д-р Искра Баева

 

Резюме: Статията е посветена на един от аспектите на прехода на бившите страни от Източния блок към парламентарна демокрация и пазарна икономика, а именно – преориентацията на бившите социалистически страни от Изток на Запад. Ударението е поставено върху спецификите на интеграционните процеси в страните от Централна Европа, за разлика от тези в балканските държави. Потърсен е отговор на въпроса защо трите най-успешни страни в трансформациите – Полша, Унгария и Чехия, след като изминават толкова успешно пътя към Европейския съюз, постепенно се превръщат в негови критици.

Ключови думи: Централна Европа, интеграция, Европейски съюз, преход, отношения Изток – Запад, регионални обединения, евроскептицизъм

 

HOW THE „EXCELLENTS“ FROM CENTRAL EUROPE BECAME A PROBLEM FOR THE EUROPEAN UNION

 

Prof. Iskra Baeva, PhD

 

Abstract: The article is devoted to one of the aspects of the transition of the former Eastern Bloc countries to the parliamentary democracy and market economy, namely - the reorientation of the former socialist countries from East to West. The emphasis is on the specifics of the integration processes in the countries of Central Europe, in contrast to those in the Balkan countries. It is sought an answer to the question why the three countries with the most successful transformation – Poland, Hungary and the Czech Republic, are gradually becoming the European Union critics after passing so successfully on the road to the West.

Keywords: Central Europe, integration, European Union, transition, East-West relations, regional alliances, Euroscepticism

Пълен текст - pdf: PDF document Как „отличничките“ от Централна Европа станаха проблем за Европейския съюз.pdf