Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов
Заглавие: Правни и етични проблеми, свързани с E-Health
Резюме:

ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С E-HEALTH

 

Проф. д-р Габриела Белова, Катедра „Международно право и международни отношения”, Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”

Докт. Станислав Павлов, Катедра „Международно право и международни отношения”, Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”

 

Резюме:Настоящата статия се опитва да открои някои правни и етични проблеми пред нови предизвикателства в областта на здравеопазването като e-health иm-health, както и опитите те да бъдат регулирани в рамките на Европейския съюз. Разгледани са и някои важни документи на Европейската комисияв тази насока:Зелена книга за мобилното здравеопазване, Стратегията за цифрово преобразуване на здравеопазването в рамките на единния цифров пазар и др.

Ключови думи:e-health, m-health, права на човека, защита на лични данни

 

LEGAL AND ETHICAL ISSUES RELATED TO E-HEALTH

 

Prof. Gabriela Belova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

Stanislav Pavlov, PhD Student, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The article attempts to highlight some legal and ethical concerns about the new health challenges such as e-health and m-health as well as the attempts to regulate them within the framework of the European Union. Some important European Commission documents have also been examined, such as the Green Paper on Mobile Health, the Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market, etc.

Keywords:e-health, m-health, human rights, personal data protection

Пълен текст - pdf: PDF document Правни и етични проблеми, свързани с E-Health.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева
Заглавие: Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война
Резюме:

РУСИЯ НА КРЪСТОПЪТ: ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА МОСКВА В НОВАТА АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТТА СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА

 

Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева, Институт за балканистика, Българска академия на науките

 

Резюме: Близо три десетилетия след разпадането на Съветския съюз в специализираната литература продължава интересът към външнополитическия курс и стратегията за сигурност на Руската федерация непосредствено след края на Студената война. В тази студия са изследвани спецификите на вътрешнополитическия дебат в държавата в първите години от управлението на президента Борис Елцин и неговия екип. Разгледани са някои основни становища относно мястото и ролята на Руската федерация като в новата архитектура на сигурност непоследствено след края на двуполюсната международна система. Направен е преглед на основните правни и политически документи, които позволяват да се изгради рамката на политическата и военностратегическата доктрина на Русия.

Ключови думи: Руска федерация, външна политика, международни отношения, международна сигурност, военна доктрина, Борис Елцин, Андрей Козирев.

 

RUSSIA AT A CROSSROADS: MOSCOW'S FOREIGN POLICY PRIORITIES IN THE NEW SECURITY ARCHITECTURE AFTER THE COLD WAR

 

Prof. Nadia Boyadjieva, Dr. Sc., Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Abstract:The end of the Cold War and the subsequent disintegration of the Soviet Union left the newly independent Russian Federation in an international environment very different from the Cold War system.WhenBoris Yeltsin and his government began to build the foundations of Russia's foreign policy and security strategy, they facedbothdomestic challenges as well as the pressures of the international system. This study explores the most important political and military-strategic aspects of the Russian government's foreign policy doctrine and security strategy in the 1990s, the debate within Russian political, militaryand academic circles on Russian foreign policy and security strategy. It alsohighlights Russia's new place in the European security system and in the larger international system.

Keywords: Russian Federation, Foreign Policy, International Relations, International Security, Military Doctrine, Boris Yeltsin, Andrei Kozyrev

Пълен текст - pdf: PDF document Русия на кръстопът- външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Николай Попов
Заглавие: Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век
Резюме:

СБЛЪСЪКЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ

ПРЕЗ ХХІ ВЕК

 

Доц. д-р Николай Попов, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: Събитията и процесите в съвременния свят показват, че разрешаването на проблемите има нужда от ясно противопоставяне на идеи и възгледи за развитието на обществото.

Ключови думи: международни отношения, политика, идеологии, право, политически системи.

 

THE CLASH OF THE POLITICAL IDEOLOGIES

IN THE 21st CENTURY

 

Assoc. Prof. Nilolay Popov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The events and processes in the modern world reveal that the solving of problems requires a distinct opposition of ideas and views about the development of society.

Keywords: international relations, politics, ideologies, law, political systems.

Пълен текст - pdf: PDF document Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD
Заглавие: Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service
Резюме:

REVIEW OF SOME TOPICAL ISSUES IN EU DIPLOMATIC SERVICE

 

Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 

Abstract: The present study explores the new dimensions and challenges for the diplomatic services of the EU Member States. The framework of these services has been changed since the foundation of the European External Action Service in 2010 and the strengthening of the EU foreign and security policy by the 2009 Lisbon Treaty. This development puts forward the necessity to outline the new dimensions of cooperation between the ministries of foreign affairs of EU Member States. In addition, the study reviews the secondary law of the EU with respect to the cooperation between diplomatic missions in terms of diplomatic protection of EU citizens in third states.

Keywords: diplomatic service, foreign affairs, European External Action Service, Common Foreign and Security Policy (CFSP).

Пълен текст - pdf: PDF document Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Тодор Кобуров
Заглавие: Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ В РЕЗУЛТАТ НА РАЗПАДАНЕТО НА БИВША ЮГОСЛАВИЯ

 

Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките

 

Резюме: В статията се прави общ преглед на проблемите от международноправен характер, възникнали в резултат на разпадането на бившата Социалистическа Федеративна Република Югославия.

Ключови думи: Международни отношения, международно право, външна политика в региона на Балканите, бивша Югославия.

 

INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS AMONG STATES STEMMING FROM THE DISINTEGRATION OF FORMER YUGOSLAVIA

 

Assoc. Prof. Todor Koburov, PhD, Institute for the State and the Law – Bulgarian Academy of Sciences

 

Abstract: The study presents a general review of the issues related to international law, which have come up as a result of the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 

Keywords: International relations, international law, foreign policy in the Balkan region, former Yugoslavia.

Пълен текст - pdf: PDF document Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Заглавие: Ролята на медиите в международната среда
Резюме:

РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕДА

 

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 

Резюме: Статията разглежда международните комуникации, които често се случват в отвореното и достъпно пространство на медиите при отсъствието на институционализирани канали. Медиите запълват комуникативните пропуски в международния процес и при попълването на тези пропуски те се отличават от конвенционалните участници, които са главно държави, международни организации и дори неправителствени организации. Уникалността се състои в това, че медиите нямат определена институционална роля в международните отношения и международното право. В статията се прави и разграничение между речта на омразата, която е безспорно нарушение на правата на човека и достойнството, и пропагандата, която може да бъде презрителна, но вероятно подлежи на други не правно обвързващи инструменти за приемлив международен или национален контрол като споразумения, стандарти или добри практики.

Ключови думи: медиите в международната среда, права на човека, реч на омразата, пропаганда.

 

THE ROLE OF THE MEDIA IN THE INTERNATIONAL CONTEXT

 

Chief Assist. Prof. Gergana Georgieva, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad

 

Abstract: This article explores international communications that often take place in the open and accessible media space in the absence of institutionalized channels. The media fill the communicative gaps in the international process, and in filling these gaps, they are different from conventional participants, mainly states, international organizations and even non-governmental organizations. What is unique is that the media have no definite institutional role in international relations and international law. The article also makes a distinction between hate speech, which is an indisputable violation of human rights and dignity, and propaganda that may be contemptuous but possibly subject to other non-legally binding instruments of acceptable international or national control such as agreements, standards or good practices.

Keywords: media in the international context, human rights, hate speech, propaganda

Пълен текст - pdf: PDF document Ролята на медиите в международната среда.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Milorad Rumenov Yordanov, PhD
Заглавие: On the Way to Safe Europe with Help of International Police Cooperation and Police Culture
Резюме:

ON THE WAY TO SAFE EUROPE WITH THE HELP OF INTERNATIONAL POLICE COOPERATION AND POLICE CULTURE

 

Milorad Rumenov Yordanov, PhD, Senior Lecturer at the Faculty of “Police“, Academy of the Ministry of Interior, Republic of Bulgaria

 

Abstract: Police culture is very important because it determines how the police carry out their duties mainly to the deprived and the defenceless. It also has an effect on who joins the police service and who stays in it. Police culture is often criticized by those people who neither understand nor belong to it. There are negative and positive beliefs that go with police culture. A lot of those negatives have a lot to do with police segregating themselves from the rest of the world. Police officers have their own social circle. They maintain strong bonds of loyalty amongst each other, showing a form of solidarity that is seldom ever shared with the rest of society. 

Keywords:international police cooperation, police culture, diverse society, EU fundamental values

Пълен текст - pdf: PDF document On the Way to Safe Europe with Help of International Police Cooperation and Police Culture.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Антоанета Михайлова, д-р Златка Гергинова
Заглавие: Езикът на Венеция
Резюме:

ЕЗИКЪТ НА ВЕНЕЦИЯ

 

Доц. д-р Антоанета Михайлова, Катедра „Германистика и романистика“, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Д-р Златка Гергинова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: За последните петстотин години от съществуването на човечеството по различни причини са отмрели почти половината от езиците в света, заедно с носителите им. Статията информира за един застрашен, но въпреки всичко запазен език. Нещо повече – от 2007 година венецианският език има статут на официален, макар и с регионално значение.

Ключови думи: венети, безписмени езици, венетски език.

 

THE LANGUAGE OF VENICE

 

Assoc. Prof. Antoaneta Mihailova, PhD, Department of Germanic and Romance Studies, Faculty of Philology, South-West University “Neofit Rilski”

Zlatka Gerginova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: For the last five hundred years of humankind's existence, nearly half of the world's languages have died, along with their native speakers, for various reasons. The article presents an endangered but still preserved language. Moreover, since 2007, the Venetian language has had the status of an official one, albeit of regional importance.

Keywords: Veneti, non-written languages, Venetian language. 

Пълен текст - pdf: PDF document Езикът на Венеция.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD
Заглавие: Some Issues Connected With the International Environmental
Резюме:

SOME ISSUES CONNECTED WITH THE INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

 

Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad

 

Abstract: This article discusses the challenges for the processes of transforming the economic governance models in line with the standards and norms of a low-carbon and energy-efficient economy established by theInternational Environmental Law. In this sense, the problems concerning the different levels of technological development are mentioned and it is proposed to introduce a more flexible and realistically applied individual approach, corresponding to the real state of a certain region. Attention is drawn to the measures and programs for energy efficiency on the territory of the EU and the Republic of Bulgaria.

Keywords: International Environmental Law, low-carbon and energy-efficient economy, energy efficiency.

Пълен текст - pdf: PDF document Some Issues Connected With the International Environmental Law.pdf

Година: 2019 Брой: 1
Автор/и: Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD
Заглавие: Some Issues Regarding Migration Regulation by the Visegrad Group
Резюме:

SOME ISSUES REGARDING MIGRATION REGULATION BY THE VISEGRAD GROUP

 

Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD, Department of History, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad

 

Abstract: This article explores the topical migration issue, namely the migration regulation by the Visegrad group. Emphasis is placed on the fact that the EU policy to the migration crisis is declined by Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovakia. They are against any changes that could lead to the introduction of a permanent and binding mechanism, redistribution or reduce Member States' competence in this area. It is inferred that the European policy to the migration crisis, which requires the obligatory quota principle for resettlement of migrants in the EU Member States, has no positive outcomes. Thus, the different legislative and political approach of the countries in the Visegrad Group, opposing the quota principle, can be described as logical.

Keywords: migration regulation, Visegrad Group, quota principle

Пълен текст - pdf: PDF document Some Issues Regarding Migration Regulation by the Visegrad Group.pdf