Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Aс. д-р Цветелина Варадинова
Заглавие: Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето
Резюме:

Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето

 

Aс. д-р Цветелина Варадинова Катедра „Национална сигурност“, Факултет по Информационни науки, Университет по библиотекознание и информационни технологии,София

 

Резюме:

Целта на доклада е да разкрие и проследи събитията след Студената война, които водят до промяна в геополитиката, глобализма и до различни политически конфликти. За да се реализира тази цел, трябва да се отговори именно на въпроса кои са последствията от края на Студената война, които стават причина за трансформацията и новата роля на ООН за бъдещото и променящата се геополитиката.

Ключови думи: геополитика, глобализъм, ООН, НАТО, Студена война.

 

 

GEOPOLITICS AFTER THE COLD WAR AND NATO'S ROLE FOR THE FUTURE

 

Assist. Tsvetelina Varadinova, PhD , National Security Department, Faculty of Information sciences, University of Library Studies and Information Technologies, Sofia

 

Abstract:

The aim of the report is to reveal and trace the events after the Cold War, which lead to a change in geopolitics, globalism and leads to various political conflicts. In order to achieve this goal, the question must be answered precisely what are the consequences after the end of the Cold War, which became the reason for the transformation and the new role of the United Nations for the future and changing geopolitics.

Keywords: geopolitics, globalism, UN, NATO, Cold War.

Пълен текст - pdf: PDF document 3-Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Красимир Каменов
Заглавие: Афганистанската криза и нейното отражение върху националната сигурност на Република България
Резюме:

АФГАНИСТАНСКАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Докторант Красимир Каменов, Катедра „Национална сигурност“, Факултет по Информационни науки, Университет по Библиотекознание и информационни технологии,  София

 

Резюме:

В статията са изследвани причините за възникването на афганистанската криза от август 2021 г. и негативните тенденции в Близкия изток в перспектива, както и дестабилизацията на Средния изток и факторите, имащи отрицателно въздействие върху националната сигурност на Република България в два основни аспекта: бежанска вълна и потенциална опасност от извършване на терористични актове на територията на страната.

Ключови думи: афганистанска криза, бежанска вълна, потенциална опасност, тероризъм.

 

 

THE AFGHAN CRISIS AND ITS IMPACT ON THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

 

PhD student KrasimirKamenov, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, Library Studies and Information Technologies University, Sofia

 

Abstract:

This scientific article examines the causes of the Afghan crisis of August 2021 and the negative trends in the future that could have in the Middle East. The destabilization of the Middle East and the factors having a negative impact on the national security of the Republic of Bulgaria in two main aspects - the refugee wave and the potential danger of committing terrorist acts on the territory of the country.

Keywords: afghan crisis, refugee wave, potential danger, terrorism.

Пълен текст - pdf: PDF document 4-Афганистанската криза и нейното отражение върху националната сигурност на Република България.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Александър Янков
Заглавие: Разграничение между понятията „свобода на изразяването“ и „реч на омразата“
Резюме:

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯТА “СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО” И „РЕЧ НА ОМРАЗАТА”

 

Александър Янков, докторант към катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет,Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Резюме:

Настоящатастатия представлява опит за разграничаване на понятията „свобода на изразяване“ и „реч на омразата“, като се открояват основните им елементи. Посочени са и някои от международните документи, в които те са споменати. Изтъкнато е, че въпреки честото използване на термина „реч на омразата“ в теорията няма общоприето определение. Откроени са някои белези, изведени от дискусията, провеждана от изследователи и експерти, както и от практиката на Европейския съд по правата на човека.

Ключовидуми:свобода на изразяване, реч на омразата, публични политики.

 

DISTINCTION BETWEEN THE TERMS FREEDOM OF EXPRESSION’ AND ‘HATE SPEECH’

 

Alexander Yankov – PhD Researcher, Department of National Security and Public Administration,Law and History Faculty,South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract:

This article is an attempt to distinguish between the concepts of ‘freedom of expression’ and ‘hate speech’, highlighting their main elements. Some of the international documents in which they are mentioned are also discussed. It is pointed out that despite the frequent use of the term ‘hate speech’, there is no generally accepted definition in the theory. Some characteristics have been commented, that derived from the discussion held by researchers and experts, as well as from the case-law of the European Court of Human Rights.

Keywords: freedom of expression, hate speech, public politics.

Пълен текст - pdf: PDF document 5-Разграничение между понятията „свобода на изразяването“ и „реч на омразата“.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Борис Щурков
Заглавие: Политика за сигурност на националната държава
Резюме:

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА

Докторант Борис Щурков, УниБИТ

 

Резюме:

Сигурността не е самостоятелна наука и не съществува единна теория на сигурността, но тя присъства, повлияна е и влияе на социума и научните области, кореспондиращи с неговото съществуване. Политиката за сигурност и социалните, икономически и политически процеси са взаимнозависими, но също така тя е и експлицитен фактор в международните отношения. За това е необходимо в политиката за сигурност задължително да присъства отчитането на геополитическия контекст.

Ключови думи: политика за сигурност, национална сигурност, национална държава, глобализация, геополитика.

 

 

NATIONAL STATE SECURITY POLICY

Doctoral student, Boris Shturkov, UNIBIT

 

Abstract:

Security is not an independent science and there is no single theory of security, but it is present, influenced, and influences society and the scientific fields corresponding to its existence. Security policy and social, economic and political processes are interdependent, but it is also an explicit factor in international relations. For this, it is necessary to take into account the geopolitical context in the security policy.

Keywords: security policy, national security, nation state, globalization, geopolitics.

Пълен текст - pdf: PDF document 6-Политика за сигурност на националната държава.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Явор Симов
Заглавие: Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност
Резюме:

МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В ЕС КАТО ОТГОВОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

 

Докторант Явор Симов, Катедра „Международно право и международни отношения“, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Резюме: 
Европейският съюз е организация, която може да използва широк набор от инструменти (политически, дипломатически, икономически, финансови, консулски, юридически) в отговор на криза. Процесът на ЕС за управление и планиране на кризи трябва да може ефективно да прилага цялата гама от инструменти и възможности, с които разполага, и по този начин да допринася за утвърждаването на ЕС като глобален актьор в опазването на сигурността и мира. 
Ключови думи: национална сигурност, управление на кризи, рискове, ЕС. 
 
 
A MODEL OF AN EU CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN RESPONSE TO CONTEMPORARY CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY
 

PhD Student, Yavor Simov, Department of International Law and International Relations, South-West University “NeofitRilski”

 
Abstract: 
The European Union is an organization that can use a wide range of instruments (political, diplomatic, economic, financial, consular, legal) in response to a crisis. The EU crisis management and planning process must be able to effectively implement the full range of tools and capabilities at its disposal and thus contribute to the EU's recognition as a global player in security and peacekeeping.
Keywords: national security, crisis management, risks, EU. 
Пълен текст - pdf: PDF document 7-Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Явор Симов
Заглавие: Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност
Резюме:

МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В ЕС КАТО ОТГОВОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

 

Докторант Явор Симов, Катедра „Международно право и международни отношения“, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Резюме: 
Европейският съюз е организация, която може да използва широк набор от инструменти (политически, дипломатически, икономически, финансови, консулски, юридически) в отговор на криза. Процесът на ЕС за управление и планиране на кризи трябва да може ефективно да прилага цялата гама от инструменти и възможности, с които разполага, и по този начин да допринася за утвърждаването на ЕС като глобален актьор в опазването на сигурността и мира. 
Ключови думи: национална сигурност, управление на кризи, рискове, ЕС. 
 
 
A MODEL OF AN EU CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN RESPONSE TO CONTEMPORARY CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY
 

PhD Student, Yavor Simov, Department of International Law and International Relations, South-West University “NeofitRilski”

 
Abstract: 
The European Union is an organization that can use a wide range of instruments (political, diplomatic, economic, financial, consular, legal) in response to a crisis. The EU crisis management and planning process must be able to effectively implement the full range of tools and capabilities at its disposal and thus contribute to the EU's recognition as a global player in security and peacekeeping.
Keywords: national security, crisis management, risks, EU. 
Пълен текст - pdf: PDF document 7-Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Докторант Георги Стоев
Заглавие: Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата: от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство
Резюме:

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ АНТАГОНИЗЪМ ДО ПОСТИГАНЕТО НА (КРЕХКО) РАЗБИРАТЕЛСТВО

 

Георги Стоев, редовен докторант в Института за държавата и правото при Българска академия на науките

 

Резюме:

Настоящата статия има за цел да очертае развитието на международното сътрудничество по изменението на климата от самото му начало до последните няколко години от неговото развитие, като се спре на ключовите международни споразумения, които бяха постигнати в тази област. Чрез обобщението и анализа на повечето важни етапи от извървения път на международната общност статията желае да покаже, че въпросите, свързани с климатичните промени, са в центъра на днешните международни отношения.

Ключови думи:Изменение на климата, международни отношения, международни климатични споразумения.

 

 

A BRIEF OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL COOPERATION ON CLIMATE CHANGE: FROM THE GEOPOLITICAL ANTAGONISM TO REACHING (FRAGILE) UNDERSTANDING

 

Gueorgui Stoev, Ph. D. candidate – Institute of the State and the Law at the Bulgarian Academy of Science

 

Abstract:

The current article aims to outline the evolution of the international cooperation on climate change from its inception to the last few years of its development, focusing on the key international agreements that have been reached in this area. By summarising and analysing most of the key milestones along the way, the article wishes to show that climate change issues are at the heart of today's international relations.

Key words: Climate change, international relations, international climate agreements.

Пълен текст - pdf: PDF document 8-Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата, от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2020-br-1.jpg

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: redkolegia
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document red-kolegiya.pdf