Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Пламен Богданов
Заглавие: Организация на националната сигурност на САЩ
Резюме:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА САЩ

 

Доц. д-р Пламен Богданов, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Резюме:

В доклада е анализирана еволюцията на разбирането и организацията на националната сигурност на САЩ от края на Втората световна война до наши дни. Анализирано е развитието на функциите на основните структури, включени в организацията на националната сигурност на Съединените щати.

Ключови думи: национална сигурност, национална отбрана, международни отношения, Съвет по национална сигурност.

 

ORGANIZATION OF THE NATIONAL SECURITY OF THE UNITED STATES

 

Assoc. Prof. Plamen Bogdanov, PhD, National Security Department, Information Sciences Faculty, University of Library Studies and Information Technologies

Abstract:

The paper analyzes the evolution of the understanding and organization of US national security from the end of World War II to the present day. The development of the functions of the main structures involved in the organization of national security of the United States is studied.

Keywords: national security, national defense, international relations, National Security Council.

Пълен текст - pdf: PDF document 5-Организация на националната сигурност на САЩ.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: д-р Радослав Тодоров
Заглавие: Трансатлантически отношения – състояние и перспективи
Резюме:

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

 д-р Радослав Тодоров, Университет по Библиотекознание и информационни технологии

 Резюме:

Светът се трансформира от еднополюсен към многополюсен глобален ред, в който структурата на международната система трябва да бъде адаптирана в съответствие с интересите и амбициите на основните участници. Европейският съюзи Русия се конкурират за влияние в европейското пространство за сигурност. Русия се стреми да се върне на световната сцена с методите на геополитиката и демонстрацията на военна сила. САЩ са фокусирани върху Близкия изток и Източна Азия, като според някои анализатори Европа се нарежда едва на трето място по важност за американските интереси. Китай, въпреки че не е пряк играч в структурата на европейската сигурност, се стреми да се превърне в незаменим фактор в международните отношения посредством глобално икономическо влияние, което ще има сериозни последици за световния баланс на силите. На много места в света демокрацията е в отстъпление, а държави с автократични режими се радват на увеличаващо се международно влияние и сила.

Ключови думи: глобален ред, европейско пространство, международни отношения, сигурност.

 

TRANSATLANTIC RELATIONS – CURRENT STATUS AND PROSPECTS

 Radoslav Todorov, PhD, University of Library Studies and Information Technologies

 Abstract:

The world is transforming from a unipolar to a multipolar global order, under which the structure of the international system must be adapted in accordance with the interests and ambitions of the main actors. The European Union and Russia are competing for influence in the European security space. Russia seeks to return to the world stage with the methods of geopolitics and the demonstration of military force. The United States are focused on the Middle East and East Asia, with some analysts saying that Europe ranks only third in importance to American interests. Although not a direct player in the structure of European security, China seeks to become an indispensable factor in international relations through global economic influence, which will have serious consequences for the global balance of power. In many parts of the world, democracy is in retreat, and countries with autocratic regimes are enjoying increasing international influence and power.

Keywords: global order, European security space, international relations, security.

Пълен текст - pdf: PDF document 6-Трансатлантически отношения – състояние и перспективи.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Пламен Русев
Заглавие: Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия
Резюме:

СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ЗАНН И ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАКАЗАНИЯ В ГЕРМАНИЯ

 Докторант Пламен Русев, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Резюме:

Наказателната и административнонаказателната отговорност на юридическите лица е новост за много от европейските страни. Все още се търсят добрите решения в тази област, които да осигурят едновременно справедливост и голяма степен на защита на регулираните обществени отношения. Често уредбата на тази специфична отговорност се различава съществено в отделните държави. Сравнителноправният анализ между българското и германското законодателство в областта на административната отговорност на юридическите лица показва съществени различияпо отношение на отговорните субекти, основанията за носене на отговорност, вида на налаганата санкция и др .

Ключови думи:юридически лица, административна отговорност, административно нарушение, престъпление.

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE LIABILITY UNDER AVSA AND THE ACT OF THE REGULATORY OFFENCES IN GERMANY

 Plamen Rusev, PhD Student, Faculty of Law and History,South-Western University “Neofit Rilski”

 Abstract:

Criminal and administrative liability of legal persons is a novelty for many European countries. Good solutions are still being sought in this area. They have to ensure both justice and a high degree of protection of regulated public relations. The regulation of this specific responsibility often differs significantly from country to country. The comparative legal analysis between the Bulgarian and German legislation in the field of administrative liability of legal entities shows significant differences in terms of responsible entities, the grounds for liability and the type of sanction imposed.

Key words:Legal entities, Administrative liability, regulatory offence, crime

Пълен текст - pdf: PDF document 7-Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In Memoriam
Резюме:

In Memoriam

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 6 септември 2021 г. почина проф. д-р ЕНЬО ВАСИЛЕВ САВОВ.

ЕНЬО САВОВ е преподавател по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз. Чел е лекции по теория и практика на международните преговори, дипломатическо и консулско право в УНСС, в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и в Нов български университет – София. Член е на академичния състав на Университета в гр. Аахен – Германия.

Проф. д-р Еньо Савов е сред основателите на катедра „Международни отношения“ в УНСС – София, както и сред първите преподаватели в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Взел е участие в редица научни процедури и научни журита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и за заемане на академични длъжности. 

Проф. д-р Еньо Савов е дипломат от кариерата, заместник-министър на външните работи на България в периода 1990-1991 г. Посланик на Република България в Индия през периода 1991-1994 г. Постоянен представител на Република България към ООН и други международни организации във Виена – Австрия, ръководител на българската делегация на Виенските преговори за взаимно съкращаване на въоръжените сили и въоръженията и свързаните с това мерки в Централна Европа. Участник в редица международни преговори.

Член на Българското дипломатическо дружество и на Българската асоциация за европейско право.

Проф. д-р Еньо Савов остави трайна следа в дипломатическата практика и в българската международноправна наука. Автор е на многобройни  научни трудове и публикации.

Преподавателите и служителите от Правно-историческия факултет се покланят пред светлата му памет.

 

Пълен текст - pdf: PDF document 8-In-Memoriam.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9-нашите автори.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2021-br-2 (1).jpg

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1-redkolegiya.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание

 

Доц. д-р Тодор Кобуров

Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения / 7

 

Гл. ас. д-р инж. Даниел Берчев, г, л. ас. д-р Стефан Петков

Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) – холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата рамка за външна политика на Европейския съюз / 29

 

Aс. д-р Цветелина Варадинова

Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето / 41

 

Докторант Красимир Каменов

Афганистанската криза и нейното отражение върху националната сигурност на Република България / 50

 

Докторант Александър Янков

Разграничение между понятията „свобода на изразяването“ и „реч на омразата“ / 57

 

Докторант Борис Щурков

Политика за сигурност на националната държава / 65

 

Докторант Явор Симов

Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност / 73

 

Докторант Георги Стоев

Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата: от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство / 81

 

Нашите автори / 95

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2-sadarzhanie.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Тодор Кобуров
Заглавие: Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения
Резюме:

ВЪПРОСЪТ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ НАУЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 

Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за държавата и правото при БАН

 

Резюме:

Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения не е нов проблем за западната научна общност, но той придоби особена актуалност в страните от т.нар. „Източен блок“ след промените в международната обстановка през 1989 г., включително и в България. Тази проблематика е засегната от класически западни автори, но и от класически български изследователи. В настоящата статия авторът си поставя скромната задача да постави въпроси за дискусия за някои основни проблеми в българска перспектива.

Ключови думи: международни отношения, външна политика, интердисциплинарни изследвания.

 

 

THE ISSUE OF THE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC APPROACH IN THE RESEARCH OF INRENATIONAL RELATIONS

Assoc. Prof. Todor Koburov, Ph. D., InstituteofLegalStudies - BAS

 

Abstract:

The issue concerning the interdisciplinary scientific approach in the research of international relations is not a new one for the Western scientific community, but it became very topical for the countries of the so-called Eastern Bloc, including Bulgaria, after the changes of the international situation in 1989. This problem has been explored by classic Western authors as well as by Bulgarian ones. In the present article, the author has set himself the modest task to raise some questions concerning the interdisciplinary approach from Bulgarian perspective.

Key words: international relations, foreign policy, multidisciplinary resurch.

Пълен текст - pdf: PDF document 1-Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р инж. Даниел Берчев, г, л. ас. д-р Стефан Петков
Заглавие: Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) – холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата рамка за външна политика на Европейския съюз
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ (2003 Г.) – ХОЛИСТИЧЕН И МНОГОСТРАНЕН ПОДХОД ЗА УКРЕПВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Гл. ас. д-р инж. Даниел Берчев, Секция „Иновационна дейност и сътрудничество с външни организации“, Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“, Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново

Гл. ас. д-р Стефан Петков,  Секция „Научноизследователска дейност“, Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“, Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново

 

Резюме:

По своята същност Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) не е съвършен документ, но е важно постижение за ЕС по пътя на създаване на своя собствена, автентична форма на политика за сигурност и отбрана. Чрез анализ на средата за сигурност стратегията извежда на преден план връзката глобални предизвикателства – сигурност – развитие. Тя загърбва традиционното виждане за националната сигурност и поставя изискването за комбинация от инструменти за реагиране срещу новите заплахи. От друга страна, анализът на формулираните в нея стратегически цели и необходимостта от гарантирането на сигурността на отделните държави показват, че те могат да бъдат постигнати посредством глобални и регионални договорености.

Ключови думи: сигурност, стратегия, Европейски съюз.

 

 

THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY (2003) – A HOLISTIC AND MULTILATERAL APPROACH TO STRENGTHENING THE STRATEGIC FRAMEWORK OF THE EU FOREIGN POLICY

 

Chief Assist. Prof. Eng. Daniel Berchev, PhD, Section “Innovation and cooperation with external organizations”,, Institute for Scientific Research and Innovation, Vasil Levski National Military University –Veliko Tarnovo

Chief Assist. Prof. Stefan Petkov, PhD, Section “Scientific Research”, Institute for Scientific Research and Innovation, Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo

 

Abstract:

In its essence, the European Security Strategy (2003) is not the ideal document, however, it is an important achievement for the EU on the way to developing its own authentic form of political security and defense. Analyzing the security conditions, the Strategy accentuates on the relation challenges – security – development. The Strategy steps aside from the traditional view of national security and creates demand for combination of instruments for reaction against new threats. On the other hand, the analysis on the postulated strategic goals and the necessity for security guarantee for each country, claims that these can be achieved through agreements on global and regional scale.

Keywords: security, strategy, European Union.

Пълен текст - pdf: PDF document 2-Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) – холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата рамка за външна политика на Европейския съюз.pdf